MRP 2019

Medan vallöftena överträffade varandra …

… satt socialförvaltningens ledning och betraktade den bistra verkligheten.

Visserligen får verksamheten goda vitsord från många håll. Det är inte många som klagar över att deras förväntningar på god service kommer på skam. Men nu är hösten här med svartaste orosmoln som tornar upp sig.

På torsdag läggs pappren på socialnämndens bord.

Först är det delårsresultatet per augusti med en prognos för hela 2018: ”Årsprognosen för 2018 beräknas visa underskott med totalt 38,7 mkr.

Varpå nämnden förväntas besluta införa:
– anställningsstopp
– inköpsstopp
– stopp för övertid
– stopp för inköp av konsulttjänster
– stopp för utbildning och konferenser

Ändå kommer ingen att säga emot det enkla konstaterandet: ” Förvaltningen gör bedömningen att underskottet inte kan hämtas hem under innevarande år.

Och så det andra ärendet: ”Åtgärdsförslag för att nå budgetbalans 2019 inom socialnämnden.”

Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut kring fyra punkter, här de första två:

Socialnämnden står kvar vid tidigare beslut 2018-04-19 att begära ramökning för 2019 hos kommunstyrelsen, men att minska begäran med 6,0 mkr. Nämnden begär således om ramökning på 36,5 mkr.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att de medel om 9,1 mkr som är tänkt att nämnden ska lämna ifrån sig till kommunstyrelsen för den sociala inkluderingspotten bör stanna kvar inom nämnden för att fortsatt bedriva verksamhet inom Arbetsmarknadsenheten.

Kommunens budgetberedning samlas fyra gånger mellan 17 september och 5 oktober innan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar över.

Beskedet från socialförvaltningen tillsammans med underlag från barn- och utbildningsförvaltningen med liknande siffror drar undan fötterna på sittande kommunledning. Men det syns inte vem som ska ta ansvaret för att skapa ordning när gapet mellan kostnader och intäkter blir så övertydliga.

Men frågan kvarstår: Vad tyckte våra förvaltningschefer om alla vallöften som framkom i allehanda broschyrer från samtliga partier?

Kopiera länk