Kommunstyrelsen

Det blev stillsamt

Kommunstyrelsens sista sammanträde innan valdagen, lugnt, avslappnat, allt gick på räls. Oppositionsrådet lämnade efter en halvtimme, kommunledningens andra kommunalråd hade förhinder. Det hela var över efter knappa 90 minuter, varav fikapausen tog mer än en tredjedel.

Nästa mandatperiod måste det bli ändring. Något stämmer ju inte. Beslut på beslut i kommunstyrelsen, men ingen debatt. Den ska föras senare, i kommunfullmäktige, men då har ju partierna redan lagt fast sig i styrelsens besluts-omgång.

Det som behövs är att kommunstyrelsen lägger in en timme eller två för den politiska debatten. Större frågor, frågor som längre fram måste få en lösning som stöds av antingen alla eller åtminstone av klara tydliga majoriteter ska diskuteras och vägas i ett tidigt skede. Låt oss göra det på riktigt som allmänheten tror vi gör när vi träffas – låt oss ha seriösa politiska samtal. Som får den tid som behövs. Som sker tidigt och i ett inledande skede av beslutsprocessen.

Inget att berätta alls från dagens möte? Visst, konsumentvägledaren och budget- och skuldrådgivare presenterade sin gemensamma årsrapport för kommunstyrelsen. Mycket värdefulla insatser som görs för många enskilda invånare. Men egentligen borde fler dra nytta av denna verksamhet. Problem med den egna ekonomin kan ha många orsaker. Och det finns många olika vägar ut. Men här finns personal som har expertkunskap om vilken väg som i en viss situation kan vara  bättre än de flesta andra. Vid föredragningen klargjordes också att ”köerna” som beskrivs i rapporten (februari 2018) är nu i stort sett borta, man har hunnit ikapp.

Vänsterpartiet fick hela kommunstyrelsen med på noterna att föreslå Fyrbodal (Vänersborg och våra 13 grannkommuner) att ägna tid och tanke under kommande verksamhetsår åt livsmedelsstrategin. Kommunens yttrande kompletterades med följande text:

”Övergripande mål 4 – Hållbar landsbygdsutveckling

Riksdagen godkände den 20 juni 2018, genom bifall av prop. 2016/17:104, regeringens förslag om mål för en nationell livsmedelsstrategi. Strategins övergripande mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. En långsiktig strategi för livsmedelskedjan bidrar vidare till att Sverige ska fortsätta att ha en livsmedelsproduktion i landet av tillräcklig omfattning för att kunna bidra till jobb och tillväxt, attraktiv landsbygd och till samhällsnyttor inom hälso-, miljö- och klimatområdet (a. prop. s. 1).

För att ge livsmedelsstrategin genomslagskraft krävs, enligt kommunens mening, åtgärder inte bara på ett nationellt plan utan framför allt på regional och delregional nivå. Det kan konstateras att areella näringar utgör ett stort och viktigt inslag i flera av förbundets medlemskommuner. Livsmedelsstrategin har stark bäring på det övergripande målet om en hållbar landsbygdsutveckling och bör därför särskilt beaktas när kommunalförbundet nu utarbetar verksamhetsplanen för 2019. 

Utöver det nyss sagda vill kommunen även framhålla att strategins målsättning om ökad inhemsk livsmedelsproduktion är positiv inte enbart ur ett rent landsbygdsutvecklingsperspektiv. Ökad produktion skapar också förutsättningar för en bättre försörjningsberedskap och bidrar därvid till ökad försörjningsförmåga i händelse av t.ex. en kris. Särskilt närproducerade livsmedel, som typiskt sett torde vara mindre känsliga för logistik- och infrastrukturstörningar, är väl ägnade för att åstadkomma en robust livsmedelskedja.

Sammanfattningsvis anser Vänersborgs kommun det angeläget att livsmedelsstrategin lämnar avtryck i 2019 års verksamhetsplan.”

Av rena farten lämnade vi också in en motion och en interpellation – båda texter talar för sig själv.

Dela den här sidan:

Kopiera länk