Kommunfullmäktige

Detta med Visioner …

När kommunfullmäktiges ordförande, Lars-Göran Ljunggren inledde kommunfullmäktiges sammanträde i maj, så sade han ordagrant också följande: ”Som en liten extra information: Nästa fullmäktigesammanträde börjar vi redan klockan 15:00. Vi har ju en del ärenden att diskutera, bland annat detta med visioner och partiernas program. Då har vi från presidiet tänkt så här att vi ger varje parti tio minuter att ta sin presentation och sedan så kan man ha något kortare utbyte, men ganska begränsat. Och alltsammans räknar vi med att det ska vara färdigt inom två, två och en halv timme. Därefter avbryter vi den här diskussionen.”

Vad är nu detta? Ett ärende på fullmäktige som inte är ett beslutsärende? Partiernas presentationer och fri debatt, eller ”kortare utbyte”, om vad? ”Om detta med visioner”?

Nu finns utskicket till fullmäktiges möte 20 juni – varken på kallelsen eller i något underlag nämns överhuvudtaget att fullmäktige skall ha dessa överläggningar. Märkligt!

Här ett förtydligande: När kommunstyrelsen den 8 maj beslutade att flytta Mål- och resursplanen 2019 från 20 juni till 21 november 2018, så biföll en majoritet också följande yrkande av Lutz Rininsland (V):

”Avslag på punkterna angående mål och inriktning till förmån för att nästa kommunstyrelse initierar förändring av kommande inriktningsmål med syfte att kommunfullmäktige i juni får tillfälle att debattera olika infallsvinklar.”

Det blev bifall för detta förslag från Socialdemokraterna, Centerpartist och Miljöpartiet. Sverigedemokraterna avstod på vanligt sätt från att rösta. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna hade velat att ”mål och inriktning” skulle förts fram som ett beslutsärende redan vid detta sammanträde i juni.

Det finns nio partier denna mandatperiod i vårt fullmäktige, det blir nittio minuter presentation och ”ett kortare utbyte”. Sannerligen ett gyllene tillfälle att så här i valrörelsen och strax innan sommarpausen kunna formulera sina tankar. Dock bör alla beakta vårt regelverk och därmed två beslut som fullmäktige tog i december 2013. Dessa är ”Beslut om Vision och inriktningsmål” och ””Beslut om regler för mål- och resultatstyrning”. Grundläggande är nämligen följande: Fullmäktiges beslut gäller! (tills fullmäktige fattar ett nytt beslut!)

Nu gäller det för alla partier och deras förtroendevalda och medlemmar att komma fram till hur reglerna bör förändras och hur kommunens övergripande inriktningsmål bör formuleras. Det är det som ska presenteras i fullmäktige den 20 juni. Och inte, som ordförande Ljunggren uttryckte det, ”detta med visioner och partiernas program”.

Kopiera länk