Socialnämnden

Var ligger nämndens ansvar?

Socialnämndernas ansvar blir snabbt en stor fråga, när ett enskilt ärende uppmärksammas. Hur väl än socialförvaltningens personal lyckas leva upp till högt ställda förväntningar, så händer det någon gång att det mesta går snett och ”fallet” får stora rubriker i den mediala bevakningen.

Socialtjänstens insatser på i stort sett samtliga områden utvärderas regelbundet. Socialstyrelsen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) skickar enkäter, svaren sammanfattas och nationella jämförelser publiceras. Vänersborgs kommun kan vara stolt över resultaten, det är ytterst sällan som vi ligger under snittet.

”Socialt arbete” är det som görs av förvaltningens 1797 anställda. Var och en har sin plats i organisationen, var och en följer riktlinjer, regelverk och föreskrifter som styr den egna specifika arbetsinsatsen. Allt ska fungera. Det är där det politiska ansvaret ligger. Nämndens ledamöter, nämndens presidium, har som uppgift att begära ”att få veta” hur det är tänkt att fungera ute i verksamheten, att få lyssna på rapporteringen, att reagera när det finns signaler att något upprepade gånger inte blir tillfyllest. Det är här nämndens ansvar ligger.

Nu var det åter dags för Vänersborg att få strålkastarljuset på sig. Kvällstidningen, lokalradion och till sist lokaltidningen TTELA kom med informationen. Alla hänvisar till ett beslut från IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Regelverket säger att det är IVO som har som uppgift att inhämta all tillgänglig information, höra alla berörda, bedöma och döma. Det är inte nämndens politiker som skall granska den egna förvaltningens insatser i ett enskilt ärende. Däremot kommer nämnden att få ingående information om utlåtandet från IVO. Nämndens ansvar är sedan att granska vilka slutsatser förvaltningen drar och hur förvaltningen vill säkerställa att hela verksamheten drar lärdom av ett enskilt misslyckande. I sinom tid kommer nämnden också att få en rapport hur förändringar har gjorts och om alla åtgärder har kommit på plats.

Sedan är det alltid möjligt för nämndens ledamöter att ha egna funderingar och ta egna initiativ. Vänsterpartiet ställde redan i mitten av januari en fråga, visserligen med anledning av det aktuella ärendet, men inte om det enskilda ärendet. Ordföranden, som bestämmer nämndens dagordning, valde att varken i januari eller i februari ta upp frågan vid nämndens möten. Det skulle ske först efter IVO:s utlåtande. Troligen alltså på nästa sammanträde 22 mars.

Vänsterpartiets representanter i socialnämnden är lika lite ”felfria” som någon annan. Det kan hända att vi tillsammans med alla andra blir eniga om att bifalla ett förslag från förvaltningen. Så gjorde vi i november förra året när vi tillstyrkte förslaget att gå vidare med förändringar i utbudet av platser till äldreboendet. Vi ändrade oss, när frågan hade kommit till fullmäktige. Varför, det framgick av vår reservation då, det framkommer också av debattartikeln som Marianne Ramm hade i dagens TTELA.

Kopiera länk