Kommunstyrelsen

Kort rapport från kommunstyrelsen

(Hela ärendelistan och kompletta handlingar finns här.)

Vid fem ärenden idag fanns avvikande yrkanden, fyra gånger blev det en omröstning, en gång klubbades beslutet enligt kommunledningens förslag utan att rösterna räknades.

I tur och ordning:

Verksamhet årskurs 1-3 vid Väne-Ryrs skola från och med höstterminen 2017

SD röstade för kommunledningens vinnande förslag, det blev 9:6 och nu går frågan vidare till fullmäktige:

Kommunfullmäktige förlänger prövotiden för öppethållande av grundskolan årskurs 1-3 i Väne-Ryr till år 2019 enligt samma premisser som framgår av fullmäktiges beslut 2013-01-30, § 1.”

I frågan om Vänersborgs kommuns andel 2017 vid finansieringen av projektet Wargön Innovation föreslog M avslag, men förlorade omröstningen med 5:10. Endast L och SD var med på avslagsyrkandet. Kommunstyrelsen anvisade 2,4 Mkr.

Ärende 13 gällde ”Sanden, söder om Dalbobron”. Kommunledningen ville se ett beslut i kommunstyrelsen som skulle gå vidare till kommunfullmäktige, där tanken var att godkänna ”Program för detaljplaner för Sanden söder om Dalbobron”. Vänsterpartiet hade lagt fram ett annat yrkande, kommunstyrelsen skulle besluta om samråd enligt PBL 5 kap 11 §. Eftersom den borgerliga gruppen M, L,KD men även SD biföll Vänsterpartiets yrkande, blev resultatet 7:8 och åter förlorade kommunledningspartierna S, C och MP en viktig omröstning.

Sista omröstningen kom vid en motion från M som gällde Kunskapsförbundet Väst. Kommunfullmäktige kan begrunda utfallet vid voteringen i kommunstyrelsen: M, L och KD hade fyra röster, Vänsterpartiet biföll kommunledningens avslagsyrkande, SD hade ingen uppfattning och avstod från att rösta. Därmed avslag med 9:4:2.

Moderaterna vann inte heller gehör för sitt förslag om avslag i ärendet ”Svar på motion om ökad andel ekologisk mat i kommunal verksamhet”.

Kommunfullmäktige samlas tisdag 23 maj i Festsalen i Folkets Hus, där det lär bli längre debatter i några av dessa ärenden.

Kopiera länk