Ett ärende och en omröstning

Vid gårdagens möte med socialnämnden fanns följande enkla ärende:

Fråga om fortsatt öppna sammanträden i socialnämnden

Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18, § 88, att nämnder skulle få besluta om att sammanträdena helt eller delvis skulle vara offentliga under en försöksperiod 2015-01-01—2016-06-30. Verksamheten skulle utvärderas efter försöksperioden och rapport presenteras för kommunfullmäktige.

Socialnämnden beslutade 2015-01-29 om att ha öppna sammanträden och har tillämpat detta efter kommunstyrelsen fastställt tillämpningsanvisningar. Det första öppna nämndsammanträdet hölls följaktligen 2015-03-26. Enligt vad dåvarande ordförande meddelade skulle sammanträdena vara öppna både under information och beslut, med undantag av sekretess.

Sedan öppna sammanträden infördes i socialnämnden har det endast vid ett tillfälle varit en åhörare under del av ett sammanträde.

En samlad utvärdering redovisades för kommunfullmäktige 2016-06-22. Fullmäktige beslutade bland annat att varje nämnd även fortsättningsvis ska ges möjlighet att ha helt eller delvis offentliga sammanträden efter beslut i den egna nämnden.

Socialnämnden har att ta ställning till om nämndens sammanträden fortsatt ska vara offentliga.

Förslag till beslut: Mot bakgrund av det låga intresset för allmänheten att delta i öppet sammanträde, ska socialnämndens sammanträden fortsättningsvis vara stängda.

P.T. Socialnämndens ordförande

Vänsterpartiets ledamöter i socialnämnden yrkade:

Socialnämnden beslutar att även fortsättningsvis hålla öppna sammanträden på samma villkor som gäller nu.

Det blev votering. Med siffrorna 7:6 blev beslutet att fortsätta med öppna sammanträden.

För öppen röstade 2xV, 3xM, 1 KD och en ledamot från MP som avvek från  ”kommunledningsminoriteten S, C och MP”. Men fyra ledamöter från S och ledamoten från C ville se sammanträden bakom stängda dörrar. Även SD föredrar att inte vilja ha allmänheten närvarande under överläggningarna.

I samma stund behandlade samhällsbyggnadsnämnden samma fråga. Där behövdes ingen omröstning. Beslutet blev att fortsätta med öppna sammanträden.

Kategorier
Arkiv