Budget 2017

Det kretsar kring socialnämnden

Alla väntar, några få vet. Budgetberedningen har avslutat sitt arbete, underlaget går till information och förhandling med de fackliga företrädarna. Inför kommunstyrelsen 8 juni blir förslaget publikt, i kommunfullmäktige 22 juni fattas beslutet om Mål- och resursplanen 2017-2019.

I morgon sammanträder socialnämnden – två ärenden riktar fokus på den spännande frågan vilken väg Vänersborg vill gå. Elaka tolkningar talar om vägvaletmellan att slösa och att spara. Mer seriöst är det att tala om vägvalet mellan att hålla inne pengarna för att minska lånebehovet för nödvändiga investeringar elleratt satsa på verksamheter som skriker efter resurser för att kunna leva upp till lagstadgade föreskrifter och invånarnas förväntningar på god kvalitet i socialtjänsten.

Det handlar om delårsrapporten för januari till  april 2016 och om texten i en konsekvensbeskrivning som socialförvaltningen sammanställde på budgetberedningens begäran.

I delårsrapporten återfinns uppgifter från bokslutet 2015, där nämnden redovisade ett underskott på närmare 18 miljoner. Nu har nämnden fått ett nettotillskott på 12 miljoner, varför underskottet ”just nu” stannar vid 5,9 miljoner. I prognosen för hela 2016 syns dock att ingen förändring i utfallet är att räkna med. Förvaltningens sista mening i underlaget lyder: ”Socialnämnden har hittills i år inte givit förvaltningen i uppdrag att anpassa verksamheten för att få budget i balans.”

Klart att somliga vill tolka detta som nämndens olydnad gentemot kommunfullmäktiges regelverk som föreskriver: ”Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så att de ekonomiska ramarna hålls.”

Skynda långsamt, läs först det andra dokumentet ”Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan 2017-2019”. Även här, ord och inga visor, klartext …

Två ståndpunkter står således mot varandra, någon måste ge vika. Traditionellt är det S och V som sätter verksamheten först: Fungerar samhället och välfärden bra , så finns förutsättningar för en god utveckling framöver. Spara för att inte belasta kommande generationer för dagens låt-gå-politik, hålla igen för att stå rustad när sämre tider kommer – det brukar de borgerliga partierna värdesätta högre.

I Vänersborg är det tvärtom. Det visade sig i mars när ramsättningsbeslutet fattades av kommunstyrelsen efter votering med 7:6 – då avgjorde SD genom att säga varken bu eller bä och S vann med beskedet: Förvänta er inga nya resurser. I april förlorade dock S i kommunfullmäktige när det av förvaltningsrätten upphävda budgetbeslutet för 2016 fick tas på nytt. Nu fick socialnämnden på förslag av M, L och KD ett mycket behövligt tillägg för detta år. Nästan i klass med det Vänsterpartiet hade tänkt sig. Och för oss var det inte alls obekvämt att tillstyrka det moderata förslaget.

Rykten säger att S nu kommer med ett förslag som är på samma nivå – som en ramhöjning framöver. Ändras inställningen så välkomnar vi detta. Men än har vi inte sett budgetberedningens förslag.

Kopiera länk