Gruppmöte

Det blir inte alltid som det var tänkt

Vänsterpartiets förtroendevalda från samtliga styrelser och nämnder brukar träffas en vecka innan fullmäktiges sammanträde. Vi vet att budgetarbetet inför 2017 betyder att kvällarna kan bli långa i maj och juni, men vi trodde oss kunna ha en lugn kväll i morgon med bara lite smått och gott.

Men vi bedrog oss – det har samlats mycket som vi måste prata igenom.

Till att börja med gäller det Barn- och ungdomsnämnden som inte bara brottas med kommunledningens sparbeting inför nästa år, nu växer underskottet snabbt för 2016 och nämndens ledning vågar inte gå emot strikta anvisningar som kommer ovanifrån. Mer om detta senare ikväll, ledamoten Stefan Kärvling brukar ”skriva av sig” och hans rapport om nämndens heldagsmöte idag kommer lite senare ikväll.

Socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har möte på torsdag. Socialförvaltningen tycks ha fått gehör hos presidiet för en detaljerad beskrivning och ett tufft beslutsförslag att inte mindre än 36 Mkr behöver tillskjutas för att nämnden och förvaltningen kan prestera den förväntade nivån på verksamheten. Frågan som vi behöver ställa oss är om vi på något sätt kan åstadkomma en förändring av den förödande Vänersborgs-modellen som framförallt företrädare för kommunledningspartierna S, C och MP ägnar sig åt: I nämnden talar och röstar man på ett sätt, när frågan sedan slutbehandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige så kan samma ledamot svänga 180 grader och rösta på rakt motsatta beslutsförslag. Alltid med samma förklaring: Visst kan jag inse behoven, men i fullmäktige måste jag tänka på ”helheten”.

Kultur- och fritidsnämnden och även byggnadsnämnden går i kommunledningens ledband, man kunde ha förväntat sig klargörande påpekanden om behovet av resursförstärkning, men det blev inte mycket av detta.

Ekonomen på samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram räknedosan och förslaget till nämnden blir att tala om för kommunledningen att verkligheten inte stämmer helt överens med budget-kartan, smakar det så kostar det. Men nämnden kommer inte att gå över gränsen, det är inga belopp som kan skrämma.

Vi skall även ta en titt på Kunskapsförbundet där Vänersborg och Trollhättan tillsammans organiserar den gymnasiala utbildningen och Komvux. Det är tre tunga ärenden som sticker ut: Årsredovisningen för 2015 som landar på ett rejält men inte oväntat underskott som de två kommunerna får lov att stå för. Det gäller ett förslag till en Arbetsmiljöpolicy som skall beslutas samtidigt som det mullrar hörbart bland de anställda. Och slutligen revisorernas granskning av det icke-fungerande samspelet mellan den politiska ledningen i förbundet, direktionen, och kommunalråden från de båda kommunerna som ”beslutar” fast regelverket inte ger ”ägarrådet” eller ”ägarsamrådet” rätten att fatta beslut.  Företrädarna för M, L och KD från Vänersborg utmärker sig och tar till brösttoner i sin kritik. Det galna är att partiernas representanter i direktionen tillhör den tysta falangen, det är gruppledarna ”hemma” i Vänersborg som slår på trumman. Vid senaste direktionssammanträde var inte en endaste ledamot eller ersättare från M, L och KD från Vänersborg närvarande. Inte övertygande.

Och så ska vi titta på kommunfullmäktiges ärenden på vårt gruppmöte i morgon. Fullmäktigesammanträdet kommer att inledas med en föreläsning om ”Samtalstonen i politiken” – vi får se vilka ledamöter som kastar sig över erbjudandet från SKL att genomgå utbildningen.

I övrigt såg föredragningslistan ganska ”lugn” ut, varken årsredovisningen eller nämndernas verksamhetsberättelser brukar föranleda många inlägg. Vi räknade med att behandlingen av Sverigedemokraternas motion skulle vara det ärende som tog mest tid. SD anser att jämställdheten hotas i Vänersborgs kommun. Det blir avslag och inget annat.

Men så kom det till ett EXTRAÄRENDE – inte vilket som helst. Förvaltningsrätten i Göteborg gav ledamoten för vårt nionde parti, Välfärdspartiet, rätt och fann att kommunfullmäktiges ordförande, Lars-Göran Ljunggren, S, hade tolkat sina befogenheter fel. Kommunfullmäktiges beslut från juni 2015 om MRP 2016 upphävdes av förvaltningsrätten och hela beslutet måste tas om – samtliga handlingar under punkt 15 . Nu i slutet på årets första tertial vet vi så mycket bättre hur ekonomin i Vänersborg utvecklas, i juni 2015 ”gissade” alla. Tänk om någon frestas att nu föra diskussionen kring budgetbeslutet för innevarande år utifrån verkligheten… Spännande att fantisera lite kring hur en ”tidsmaskin” kan spöka till det i en fullmäktigeförsamling. Vi får se hur samtalstonen ter sig i praktiken nästa vecka på onsdag, när fullmäktige kommer igång.

Och visst behöver vi också prata om dagens stora lokala nyhet … Wargön Innovation och Re:newcell.

Kopiera länk