Budget 2017

God ekonomisk hushållning och sunt förnuft

Är det samma sak? Finns det samklang? Eller kan god ekonomisk hushållning stå i motsats till sunt förnuft? Vi letar efter svar på frågorna – och vi vet att vi har sällskap. Vi tänker i första hand på ledningen av socialförvaltningen i Vänersborg, sannolikt är också andra förvaltningar upptagna med att samla kraft för det som väntar.

Kommunstyrelsens femton ledamöter avgjorde i förra veckan med röstsiffrorna sju mot sex hur budgetprocessen skall fortsätta under våren. Två ledamöter från SD valde att inte delta i beslutet, orden ”jag avstår” var Kurt Karlssons och Anders Strands enda bidrag. Därmed vann förslaget som ordföranden i kommunstyrelsen, Marie Dahlin, S, hade lagt fram. Några dagar senare återgav den lokala tidningen TTELA hennes tankar bakom direktiven för det fortsatta arbetet: ”Försiktigt budgetförslag inför nästa år.

Här vill vi hålla oss till vad förslaget betyder för socialnämnden och dess förvaltning. Peter Trollgärde, S, är ordförande i socialnämnden sedan september 2015. Bara en kort tid därefter satte han streck över ett förslag från förvaltningen som hade skissat på en rad drastiska åtgärder för att komma tillrätta med ett stort underskott under 2016. Socialnämndens nettoanslag för 2015 var 822 940 Tkr, nämnden har med cirka 40,6 % den största andelen av kommunens totala omslutning. Underskottet för 2015 stannade slutligen på 17,2 Mkr, det motsvarar 2,1% av de resurser som nämnden förfogar över under ett år.

Det finns en rad dokument där det beskrivs dels övergripande, dels detaljerat orsaken till underskottet och varför det inte kunde förhindras. Det är socialnämndens fem sidor i kommunens bokslut – nämnden godkände underlaget vid sammanträdet 2016-01-21 men bokslutet har inte behandlats än av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. En månad senare, 2016-02-25, ställde sig nämnden bakom verksamhetsberättelsen som på sina 44 sidor belyser samtliga enheters verksamhet.

Redan 2016-02-09 träffade budgetberedningen under en heldag presidierna i Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden. Där redovisade ”socialen” för alla deltagare hur man såg på:

  • Bokslut 2015: verksamhet, resultatavstämning, ekonomi
  • Nuläge 2016: ekonomi, ramanpassning, verksamhet
  • Omvärldsanalys för de fyra avdelningar VoO, IFO, OoF och AMA
  • Utmaningar och behov inför MRP 2017-2019

Sammanfattningsvis: Underskottet på nästan 20 Mkr för 2015 ”skrivs av” vid bokslutet, är alltså inte en skuld som behöver ”betalas”. Men ingenting har efter årsskiftet ”förändrats i sak”, för närvarande ser det alltså inte bättre ut än att socialnämnden 2016 inte kan bedriva samma verksamhet utan att på nytt hamna på ett växande underskott. Och underlaget om framtiden, 2017 och framöver, pekar tvärtom på behov av ökade resurser.

Nu avgjorde kommunstyrelsen 2016-03-02 hur man ska gå vidare. Peter Trollgärde fanns på plats, det var hans första sammanträde med kommunstyrelsen där han nu hade kommit med som ersättare. Han hörde partikamraten Marie Dahlins förslag:

  • Socialnämndens budgetram utökas med sammanlagt 214 Tkr. Äldreboendet Gläntan, som tillfördes 5 000 Tkr i budget 2016 tillförs ytterligare 5 000 Tkr för helårseffekt. Effektiviseringsbetinget minskar ramen med 4 111 Tkr och sänkt personalomkostnadspålägg med 675 Tkr. (Tillskottet till ”Gläntan” är ett missförstånd, pengarna behövs först 2018. Personalomkostnadspålägg är ett nollsummespel, det man får mindre motsvarar att man också har mindre kostnad.)
  • Direktiv: ​Budgetförslag inom ram: Nämnderna ska presentera sina budgetförslag inom ram med beskrivning om åtgärder och konsekvenser för att nå dessa. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att följa upp nämndernas ramanpassningsarbete i tät dialog med nämndernas presidier.
  • ​Verksamhetsförändringar/ramanpassning: Eventuella verksamhetsförändringar samt konsekvenser anges här. Nämnderna ska utförligt beskriva åtgärder till ramanpassning. Under denna rubrik beskrivs även övriga förändringar i verksamhetens omfattning och inriktning som bedöms vara av betydelse.

Socialförvaltningen säger i sina handlingar som nämnden har ställt sig enhälligt bakom:

  • God ekonomisk hushållning: Uppnåddes under året. Bedömningen görs att förvaltningen har en måluppfyllelse gällande god ekonomisk hushållning. Dock har förvaltningen inte en budget i balans beroende på ökade volymer och avsaknad av lösningar på hemmaplan. Restriktioner beslutade av socialnämnden råder. Huvuddelen av underskottet är svår att påverka och för att nå full budgetbalans krävs beslut om kraftfulla åtgärder.

En polemisk fråga måste ställas: Är det ”God ekonomisk hushållning” att tvinga sex, sju högsta chefer på socialförvaltningen att under några hektiska veckor (fram till 21 april som är deadline för nämnderna) producera en handfull besparingsförslag motsvarande cirka 20 Mkr? Förslag som det inte kommer att finnas majoritet för, inte i nämnden, inte i kommunstyrelsen, inte i kommunfullmäktige? Sådana förslag måste underkastas förhandlingar med de fackliga organisationerna, formuleringar i förslagen måste vara tydliga och ”korrekta”. Vilka signaler sänder man till personalen? Till människor som förlitar sig på socialtjänstens skyddsnät? Är det möjligen så att Marie Dahlin förväntar sig trollkonster av våra förvaltningschefer: Kom med rejäla förslag men oroa ingen, ni vet ju redan att vi aldrig låter det värsta ske på riktigt.

Och så den avslutande glidningen: Tänk om Sverigedemokraterna hade förstått att deras närvaro på den politiska scenen kräver mer än att luta sig tillbaka och låta andra avgöra komplicerade ärenden. T ex att kasta en blick på sina vallöften från 2014, där det på pappret ges en hel del utfästelser till väljarna. Socialdemokraterna i Vänersborg har nu i praktiken för andra gången fått genom sin vilja i budgetfrågor, först i kommunfullmäktige i juni 2015 och nu i kommunstyrelsen. Med Sverigedemokraternas hjälp.

Kopiera länk