En reservation som talar för sig själv

19,5 meter segelfri höjd skall bli endast 12 meter. Visst kan man och bör man ha synpunkter. Och är man berörd av ett beslut som inkräktar på kommunens allmänintresse, är det helt i sin ordning att överklaga ett sådant beslut. Nu har ärendet kommit upp till högsta instans och det var dags för kommunstyrelsen att skicka ett yttrande till miljö- och energidepartementet. Då var det återigen Vänsterpartiet som avvek från den allmänna konsensus. Läs mera:

Reservation vid Kommunstyrelsens möte 2015-11-11, ärende 8

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över överklagat beslut om tillstånd att anlägga en ny bro över Göta Älv i Göteborgs stad (Dnr KS 2014/363)

Jag läste uppmärksamt yttrandet som beslutsförslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott hänvisade till. Innehåll och formuleringar kändes bekanta.

Jag jämförde yttrandet med andra underlag som varit aktuella i kommunstyrelsen i samband med att frågan om den aktuella nya bron behandlades i olika omgånger.

Utan undantag ser jag att samtliga uppgifter i det nu aktuella yttrandet redan finns i några av handlingarna som har lämnats till domstolen tidigare:

  • Vänersborgs kommuns yrkanden till Mark- och miljööverdomstolen 2014-10-06
  • Trafikverkets Trafikslagsövergripande stråkstudie Göta Älv- Vänerstråket 2013-03-28
  • Sjöfartsverkets överklagan till Mark- och miljööverdomstolen 2014-11-05

Kommunala nämnder och kommunala förvaltningar brukar sucka över diverse överklaganden som inkommer från berörda invånare i allehanda ärenden. Två av anledningarna till missnöjet över inkomna besvärshandlingar är: Den klagande är egentligen inte alls berörd i den utsträckning som man vill göra gällande och texten i överklagandet är inte mer än en något modifierad kopia av handlingar som redan inkommit från flera andra håll.

Med detta som bakgrund och med tanke på att det aktuella yttrandet inte innehöll något som kunde betraktas som ett nytt bidrag att beakta vid domstolsprövningen, kom jag till slutsatsen att kommunstyrelsen borde besluta enligt mitt förslag:

  • Vänersborgs kommun vidhåller sin tidigare inställning och åberopar det som har anförts i tidigare skrivelser.

Det är så jag argumenterade vid beslutsomgången i detta ärende. Ingen ledamot bemötte mig på någon punkt. Det enda som sades var att det således förelåg två yrkanden. Vid omröstningen samlade arbetsutskottets förslag 13 röster, mitt förslag bifölls endast av Vänsterpartiets två ledamöter.

Jag reserverar mig till förmån för mitt eget yrkande.

Lutz Rininsland                                                                                2015-11-11

Vänsterpartiet

Ärendet finns här

Kategorier
Arkiv