Medlemsmöte och gruppmöte

Måndag 13 april är det medlemsmöte för Vänsterpartiet Vänersborg med start 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31. Styrelsen har tagit fram ett förslag till ändringar i vår verksamhetsplan och vill få ett besked på några punkter från medlemmarna i lokalorganisationen.  Välkommen att delta.

Onsdag 15 april kallar vi till gruppmöte också med start 18:00 i vår lokal. Alla medlemmar ska känna sig välkomna – för alla med något uppdrag i någon nämnd, styrelse eller i fullmäktige gäller att närvaron är obligatorisk (eventuellt förhinder skall anmälas i förväg). 

På gruppmötet får vi en rapport från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 13 april. Nämnden har på sin dagordning frågan om det stora underskottet för 2015. Här finns tuffa krav från kommunledningen att redovisa åtgärder för att komma tillrätta med obalansen. Nämnden hänvisar till att flera hundra barn i förskolan och elever i grundskolan har kommit till under 2013 och 2014 utöver elevantalet i prognosen, vilket helt enkelt för med sig kostnader som utgör underskottet. Dessutom skall nämnden ta ställning till budgetberedningens förslag att 2016 komma tillrätta med samma anslag som gäller 2015 och som resulterar i underskottet. 

När vi träffas på onsdag får vi också höra hur miljö- och hälsoskyddsnämnden och hur byggnadsnämnden har hanterat budgetberedningens anvisningar för 2016. Förmodligen två nämnder som mycket lättare kommer tillrätta med den rigida inställningen som kommunledningen gör till sitt rättesnöre.

Dagen efter gruppmötet träffas samhällsbyggnadsnämnden och på måndag, 20 april, är det socialnämndens tur samtidigt som den nya kultur- och fritidsnämnden brottas med sina svar på budgetanvisningar för 2016. Ingen av dessa tre nämnder kommer att kunna planera för en verksamhet med samma innehåll och kvalitet, anvisningarna leder onekligen fram till besparingar och nedskärningar. Det ankommer på förvaltningarna och på nämnderna att formulera sina konsekvensbeskrivningar så att budskapet går hem hos budgetberedningen och längre fram i juni hos kommunfullmäktige när budgeten skall klubbas.

Vårt gruppmöte ägnar sig i övrigt åt att gå genom punkterna på nästkommande fullmäktige onsdag 22 april. Vi försöker som alltid vara ute i mycket god tid för att föra en dialog i alla frågor där vårt ställningstagande behöver finslipas. Bokslutet för 2014 och nämndernas verksamhetsberättelse för 2014 är sådana ärenden. I övrigt ser vi med spänning fram emot att få höra hur kommunledningen vill att beslutet kring investerings- och exploateringsbudgeten för innevarande år 2015 skall formuleras, nu när frågan efter förra månadens oförklarliga bordläggning kommer tillbaka.

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv