Tänk vad det kostar pengar …

Vi kommer med all säkerhet snart att få höra detta – igen. För Sverigedemokraterna i våra nämnder och fullmäktige vaknar till så snart det finns en chans att föra fram budskapet: ”Vad var det vi sa? Det här kostar igen! Och vi måste ta pengarna ifrån våra äldre …”

Vänersborg har ett mycket stort asylboende, nästan 900 platser. Det fungerar tämligen bra, en rad frivilligorganisationer gör en mycket stor insats och fler föreningar verkar komma igång och ansluta sig. Det tycks inte alls vara så att alla asylsökande endast kan tänka sig en framtid i våra tre storstadsområden. Vi kan konstatera ett stort intresse för att få en bostad här hos oss eller i närheten så snart som man har fått permanent uppehållstillstånd. Att det är ont om bostäder är därför ett problem som Vänersborg äntligen verkar vilja ta itu med.

På asylboendet finns ensamkomna flyktingar, hela familjer och delar av familjer. Även anhöriginvandringen är mycket stor i Vänersborg och vi förstår att man bor mycket trångt i fler och fler lägenheter.

Och nu är det barnen och ungdomarna som förs upp som ett problem på våra kommunala dagordningar. Barn- och utbildningsnämnden får svart på vitt i förvaltningens statistik veta hur många fler barn som har tillkommit i förskolorna, på fritidshemmen och i skolorna. Hur siffrorna har förändrats snabbt från 2013 till 2014, hur underskottet kan förklaras för 2014. Det finns brist på utrymme i våra förskolor och skolor, nya lokaler borde tillkommit men saknas. Ett växande antal elever fördelas i fyllda klassrum på pedagoger vars antal inte håller steg.

Det gällde 2014. Nu 2015 tillkommer nya grupper i alla enheter och det mesta tyder på att så kommer även att ske 2016. Nämnden alarmerar och ber om förståelse och tillskott.

Kommunledningen, alltså kommunstyrelsens arbetsutskott, skickar tillbaka handlingar ”med uppmaning till nämnden att komplettera ärendet med en beskrivning över de åtgärder och anpassningar som kan vidtas inom ramen för nämndens fastställda budget.” Och som det inte var nog med ett slag under bältet så fortsätter texten: ”Kommunstyrelsens arbetsutskott ser även med stor oro på de budgetöverskridande inom barnomsorg och grundskola som redovisats i bokslut för 2014. Barn- och utbildningsnämnden uppmanas därför att till Kommunstyrelsen även redovisa vilka åtgärder man tänker vidta för att säkerställa att verksamheten drivs inom beslutad budget för 2015.

Vår utgångspunkt är fortfarande: I slutändan segrar förnuftet och ingen, inte ens en döv och blind kommunledning, kan komma förbi det faktum att våra barn och ungdomar behöver de lokaler och den personal som är förenbart med kraven i föreskrifterna enligt skollagen. Men visst, det kostar pengar, i ett övergångsskede kommunala pengar. Staten har fortfarande inte på allvar kommit igång med att nyordna sina insatser på mottagningsområdet och att reglera finansieringen på ett ändamålsenligt sätt.

Vad har allt detta med SD att göra? Genomgående för alla nämnder och för fullmäktige tycks det vara så att våra SD-ledamöter inte läser handlingar som man borde göra. Frågorna som ställs och slutsatserna som dras gör det tydligt att SD uppenbarligen arbetar på annat sätt än vi andra. Fördomarna som leder till allehanda påståenden verkar vara det som gäller, inte någon kritisk granskning av underlag och beslutsförslag. Var kommer SD att landa i strid mellan utbildningsnämnden och kommunledningen? Troligen inte hos någondera part utan på nytt på samma utgångspunkt: Eftersom det är barnen till invandrarna som överbefolkar våra skollokaler och föranleder budgetöverskridanden som leder till besparingar på äldreboenden, måste det väl ändå vara bättre att från första början ge stöd och bistånd i hemlandet och i angränsande områden för att se till att flyktingarna inte behöver komma hit. Bara att inse ….

Det gör vi dock inte. Utan istället går vi ett steg längre och vill sätta fart på en bättre svensk integrationspolitik. För mycket har försummats under för lång tid och nu när behovet att göra rätt och att göra det snabbt är som störst känns det tungt. Kanske hjälper det att läsa mer av den litteratur som visar oss att vi måste fortsätta, bli bättre och hitta på bättre samordning av gemensamma insatser. Därför två tips:

Statistiska Centralbyrån SCB utger tidskriften VÄLFÄRD. I det senaste numret, 1/2015, finns två artiklar som visar hur det går för flyktingar och invandrare i Sverige.

Tidningen ETC kom för någon vecka sedan med en temabilaga. ETC valde rubriken: ”Vad varje människa bör känna till om invandring, flyktingar och rasisternas lögner”. Bilagan borde vara obligatorisk lektyr för alla förtroendevalda, våra egna i Vänsterpartiet, i andra partier – och varför inte för SD-ledamöter.

Kategorier
Arkiv