Äger kommunen sina medborgare?

Eller är det kanske tvärtom – ”kommunen” är till för sina invånare?

Grundinställningen tycks skilja sig åt. Några familjer har ansökt hos Kammarkollegiet om en justering av gränsen mellan Vänersborg och Trollhättan. Ärendet var åter i kommunfullmäktige i Vänersborg – och ännu en gång fick vi skriva en reservation.

————————————

Reservation

Kommunfullmäktige 2015-02-25, ärende 6

Förnyat yttrande till Kammarkollegiet över ansökan om justering av gränsen mellan Trollhättan och Vänersborg, Dnr KS 2014/191

Vänsterpartiets representanter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige lämnar härmed sin fjärde reservation i ett och samma ärende, Kammarkollegiets begäran att Vänersborgs kommun skall yttra sig över en ansökan av ett antal familjer, skrivna i Vänersborg, att kommungränsen till Trollhättan justeras.

Våra tidigare reservationer:

  • Kommunstyrelsen, 2014-08-20, § 176
  • Kommunfullmäktige, 2014-09-03, § 105
  • Kommunstyrelsen, 2015-02-04, § 17

Vi hänvisar till dessa reservationer och till våra yrkanden vid dessa tillfällen varför vi inte upprepar flera punkter i vår tidigare argumentation.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde valde vi att skärskåda kommunens förslag till yttrande på tre punkter:

  1. ”en flytt av gränsen skapar en ny gräns som kan skapa liknande problem”
  2. ”problem… kommunal service …. möjligt att komma tillrätta med genom ökad samverkan mellan kommunerna”.
  3. ”… skälen som framförts för en flytt av kommungränsen inte är tillräckligt starka och överväger inte nackdelarna som kan uppstå vid förändring av gränsen.” [Denna tredje punkt c) anfördes av kommunen dock bara vid sitt första yttrande.]

I Vänersborgs kommunfullmäktige tillåter ordföranden inte att ledamöterna kan ”illustrera” ett anförande med bilder på skärmen. Därför använde vi ganska mycket tid åt att i detalj beskriva ett av de två berörda områdena: fastigheterna vid Överby. En god vana vid läsning av bifogat kartmaterial i beslutsunderlag är säkerligen en fördel, ändå behövdes förtydliganden. Gränsen mellan hus på Trollhättans sida och Vänersborgs sida går dels mitt på den lilla gatstumpen, dels mellan det näst sista huset på norra sidan [Trollhättan] och det sista huset på norra sidan [Vänersborg] på gräsplätten som skiljer dessa två fastigheter. EFTER DE SISTA HUSEN PÅ GATSTUMPEN ÄR DET ENDAST FYRTIO METER TILL BÖRJAN AV SKOGEN. Där börjar en liten stig som för brant ner genom skogen på ett sluttande hang. Efter cirka 600 meter är man nere på en gång- och cykelväg som leder till Onsjö golfbana cirka 1, 5 km österut. INTE ETT HUS FINNS DÄREMELLAN. Ovanpå skogen och golfbanan är in- och utflygningskorridoren för flygplatsen Trollhättan-Vänersborg på andra sidan Göta Älv. EN JUSTERING AV GRÄNSEN HÄR KAN INTE ”SKAPA LIKNANDE PROBLEM”.

Vid kommunstyrelsens beredande sammanträde 2015-02-04 blev svaret på frågan om någon från kommunledningen hade varit i kontakt med familjerna som står bakom ansökan ett klart ”nej, så var inte fallet”. I kommunfullmäktige hänvisade förespråkarna för yttrandet från majoriteten till den självklara lösningen av tvistefrågan: Finns det problem så är det bara att lösa dem, ingenting får stå i vägen för ett bättre samarbete mellan kommunerna Vänersborg och Trollhättan. Det tycks inte som att familjernas och vår argumentation överhuvudtaget togs på allvar. Det är bara att ordna! Säg till att det blir gjort!  Inget har dock blivit gjort.

Samarbetskommittén [Trollhättan och Vänersborg] har nu för andra gången och nästan ett helt år efter att ansökan framställdes visat sig uppmärksam och fört till protokollet att någon bör få uppdraget att utreda problematiken och undersöka hur man kan tillgodose synpunkterna om svårigheter som uppstår på grund av en ogynnsam kommungräns.

I våra tidigare yrkanden och reservationer kritiserade Vänsterpartiet kommunens yttrande. Vi tyckte att argumentationen ”inte starka skäl nog” och ”inte överväger nackdelarna” inte hörde hemma i kommunens yttrande. Vi ansåg att det är Kammarkollegiets ansvar att komma fram till sådana slutsatser.

Ändå passade vi på att i kommunfullmäktige söka svar på frågan vilka dessa nackdelar kunde vara. Vi upprepade frågan och fick under hela debatten inte en antydan till ett svar på denna specifika efterlysning.

Vi motiverade vårt eget avvikande yrkande som ett försök att, som vi sade ordagrant, ”rädda kommunens ansikte” i en fråga som aldrig hade behövt föras så långt åt fel håll. Men vi förlorade i omröstningen som vi begärde.

Vi reserverar oss med detta till förmån för vårt eget yrkande:

”I ansökan framförs ett flertal beaktansvärda synpunkter som borde prövas av Kammarkollegiet. Skulle Kammarkollegiet komma fram till att avslå ansökan försäkrar Vänersborgs kommun att på ett mer aktivt sätt undanröja besvärligheterna för de berörda familjerna genom att ytterligare förbättra sitt samarbete med vår grannkommun Trollhättan.”

Stefan Kärvling                                                            Lutz Rininsland

Vänsterpartiet                                                              2015-03-02

 

 

Kategorier
Arkiv