Barn. och utbildningsnämnden

En självklar motion

Det sker inte så ofta att vi skriver motioner ”till nämnderna”, men då och då är det rätt väg att gå. Vi har haft motioner som riktade sig till socialnämnden, där vi inte ansåg att frågan behövde tas upp i fullmäktige. Och här en fråga som hör hemma i Barn- och utbildningsnämnden, direkt till dagens sammanträde. Vi får se hur snabbt nämnden vill reagera och agera, det borde inte krävas någon utredning för att ledamöterna kan ta ställning. Förresten, vi skulle förvånas om inte fler utbildningsnämnder landet runt får liknande framställningar.

Vänersborg 2015-02-16

Motion till Barn- och Utbildningsnämnden

Den 11 februari offentliggjordes den överenskommelse som regeringen och alliansen träffade om att införa betyg från årskurs 4. Betyg från åk 4 ska införas år 2017 som en försöksverksamhet på maximalt 100 skolor i Sverige. En förutsättning för att ingå i försöksverksamheten, enligt överenskommelsen, är att

”det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att samråd skett med föräldrar.”

När förslaget om att införa betyg redan i åk 4 var ute på remiss så avstyrkte 34 av 44 remissinstanser förslaget. Bland de skeptiska återfinner vi Skolinspektionen, Skolverket, alla tillfrågade universitet som bedriver forskning om pedagogik och utbildning av lärare, de båda lärarfacken och elevorganisationer. Det är ganska ovanligt med en sådan här entydig remisskår.

Det finns flera argument mot att införa betyg redan från åk 4. Argumenten handlar bland annat om att effekterna av den senaste ändringen, betyg i årskurs 6, ännu inte studerats och att den kommande försöksverksamheten inte är vetenskaplig. Det finns nämligen ingen slumpmässighet när 100 skolor får anmäla sig frivilligt.

Skolinspektionen skriver i sitt remissvar:

”att en utvärdering och analys av effekterna av införandet av betyg i årskurs 6 bör genomföras innan ytterligare förändringar av betygssystemen införs.”

Det finns inte heller några vetenskapliga belägg för att resultaten skulle bli bättre med tidiga betyg i skolan.

Vänsterpartiet i Vänersborg anser att skolorna i Vänersborg behöver arbetsro efter flera år av reformer och att lärare och rektorer behöver få tid att fokusera på det som är skolans huvuduppdrag – att ge varje elev möjlighet att uppfylla kunskapskraven.

I överenskommelsen mellan regeringen och alliansen framgår det också att de skolor som inför betyg från åk 4, så

”upphävs skyldigheten att utfärda IUP/skriftliga omdömen.”

Vänsterpartiet tror att elevernas lärande och kunskapsutveckling bättre gynnas av IUP:er och skriftliga omdömen än betyg, formativ bedömning är bättre än summativ.

Vänsterpartiet yrkar:

Att Barn- och Utbildningsnämnden uttalar sin mening och vilja att inga skolor i Vänersborg deltar i försöksverksamheten att införa betyg från åk 4.

Stefan Kärvling                           Kate Giaever                               Kent Karlsson

Vänsterpartiet                            Vänsterpartiet                            Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk