Kunskapsförbundet

Ett försök att ge eleverna en ”genväg”

Motion

till direktionen i Kunskapsförbundet Väst angående

”En kvart” för våra studerande att få företräde i direktionen

Elevernas tid i gymnasieskolan är i regel inte längre än tre läsår. Våra vuxenstuderande är inskrivna på olika kurser eller hela utbildningar, i regel dock kortare tid än tre läsår. Direktionens ledamöter är valda för en mandatperiod, hela fyra år.

Aktiva elever, studerande som ”bryr sig” och kommer med idéer och förslag, summerar allt som oftast sina erfarenheter på likartat sätt: ”Vi möttes med förståelse, men vi hann lämna skolan innan någonting hände.”

Elevernas och studerandes kontakter med ansvariga politiker i utbildningsnämnderna blev inte lättare genom bildandet av Kunskapsförbundet Väst.

Jag vill i denna motion framföra en tanke som i någon form borde kunna bidra till att skynda på processen för ungdomarnas och vuxenstuderandens inflytande på sin egen utbildningssituation och på direktionens beslut kring organisationen av utbildningen.

Låt oss inrätta en ”kvart” vid varje sammanträde som en fast punkt på ärendelistan.

Lämna information till våra elever vid våra tre gymnasieskolor och vid vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg: ”Direktionen erbjuder en kvart vid varje sammanträde till alla grupper av studerande som önskar få företräde för att presentera en tanke som gäller en förändring och förbättring av studiesituationen.”

Skulle det bli ett flertal anmälningar ankommer det på presidiet att ordna en kölista. Skulle det inte finnas något önskemål att få direktionens gehör vid enstaka möten, så stryks punkten från dagordningen.

Förmodligen behöver det skrivas en ”anvisning” för att undanröja missförstånd och risk för missbruk av denna inbjudan till våra studerande, men sådan anvisning kan skrivas om motionen får bifall av direktionen.

Självfallet är det också av fördel om direktionen beslutar om att införa ”kvarten” under en försöksperiod på ett eller två år för att sedan besluta om en eventuell fortsättning efter gjord utvärdering.

Jag yrkar

att direktionen beslutar bifalla min motion och ger presidiet i uppdrag att utforma närmare anvisningar för att intentionerna förverkligas.

Lutz Rininsland

Vänsterpartiet                                                                                 2015-02-08

Kopiera länk