Kort från kommunstyrelsen

Visserligen kommer från och med dagens sammanträde, det första i den nya mandatperioden, en officiell rapport att finnas på kommunens hemsida, men det ska inte hindra oss från att fortsätta med en kort sammanfattning av hur vi uppfattade mötet och hur vi ser på beslut som fattades.

Vänsterpartiet har två ledamöter och en ersättare i kommunstyrelsen. Samtliga med erfarenhet från tidigare mandatperioder. Det kan inte sägas om alla som samlades rund bordet vilket framkom tydligt vid presentationen. Tänka sig, samtliga femton ledamöter och samtliga femton ersättare fanns på plats. Även båda ledamöter från SD och deras ersättare, men utöver några ord vid presentationen anförde SD inget mer under hela sammanträdet, inte på någon punkt. Det fanns ju inte heller något som gick direkt att koppla till partiets stora fråga. Vi får väl avvakta och se om SD lyckas bättre nästa gång.

Det blev några föredragningar som inger förväntningar. Den första gällde ärendet ”Antagning av Policy för Socialt företagande”. I slutet på februari blir det kommunfullmäktige som fattar beslutet, men visst känns det som ytterligare ett steg helt i rätt riktning, att klarlägga vilka möjligheter som öppnar sig att med rätt samarbete stödja tillkomsten av sociala företag. Näringslivschefen Christel Thuresson, som tyvärr om någon vecka lämnar uppdraget för att arbeta med ett eget företag, har med detta policydokument ytterligare en gång visat sin skicklighet.

Elisabeth Carlstein är handläggare på ekonomistaben. Hon föredrog i fyra ärenden som alla handlade om den ”interna kontrollen”. Vilka resultat som framkom från kontrollen 2014 och vilka frågor som skall bevakas ”extra” 2015. Därutöver också ett dokument som ger förtydligande anvisningar kring kommunens reglemente för den interna kontrollen. Det blev en del diskussion och förhoppningsvis har alla i kommunstyrelsen uppfattat hur mycket arbete den enskilde ledamoten får lov att bidra med, att ”bara” lita på att förvaltningen gör rätt är att undandra sig ansvaret.

Mycket diskussion blev det i ett ”icke-ärende”. Kommunstyrelsen skulle bara notera att rapporten kring arbetet med framtagning av en Fiber- och bredbandsstrategi var försenat och skulle läggas fram i april. Det var många frågor och funderingar och till slut blev klarlagt att kommundirektören och IT-chefen skall informera kommunstyrelsen redan 4 mars så att beslut kan fattas 1 april.

I övrigt var det val, en helt odramatisk punkt på dagordningen. Det blev som vi hade skrivit om i förhand – den nu styrande minoriteten S+C+MP och den tidigare styrande borgerliga minoriteten M+FP+KD tilldelade sig samtliga uppdrag, i stort som förut 2010-2014 fast nu tvärtom. Således fick t ex Lennart Niklasson, S, ytterligare sju uppdrag, det ska förhoppningsvis inte hindra honom från att ägna sig åt att leda socialnämnden. Miljöpartiet fick väl inte fullt ut den förväntade tilldelningen av uppdrag. Vi kommer framförallt att vilja veta vad som blir kvar av Miljöpartiets valmanifest, när nu Marika Isetorp ställs inför den bistra verkligheten att sitta med fyra representanter från Vänersborgs betongpartier i kommunstyrelsens arbetsutskott.

I övrigt och utanför kommunstyrelsen kom en annan mycket negativ överraskning. Kunskapsförbundet Väst (kommunalförbundet Trollhättan-Vänersborg) gick miste om en utbildning som fanns med som ansökan hos Myndigheten för Yrkeshögskolan: ”Integrationspedagog”. Den utbildningen skulle ha gett oss kompetent personal i några av socialförvaltningens avdelningar, i utbildningsväsendet, på arbetsförmedlingarna, på migrationsverket, försäkringskassan, länsstyrelsen, sjukvårdens enheter, även polisen. Det gäller kompetens i frågor som rör asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd, ensamkommande barn och ungdomar, validering av utländsk utbildning. Den kompetensen behövs i vår och även i många andra kommuner i Västra Götaland. Det gäller olika befattningar från olika myndigheter som arbetar med i grunden samma målsättning. Men nej, det blev ett nej idag.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv