Skillnad mellan ”nej” och ”nej, inte nu” eller ”nej, inte än”

Ingen rast och ingen ro, ska det tas beslut så ska det. Det är samhällsbyggnadsnämnden i Vänersborg som vill se handling, nu!

Vid sammanträdet idag beslutade tio av elva ledamöter att ställa sig bakom förslaget att hamnen i Vänersborg flyttas till Vargön. Eftersom handlingarna i ärendet beskriver i detalj hur tankarna går kan det räcka med att punktvis beskriva det viktigaste:

 • Stora godsmängder bör inte transporteras med lastbilar utan antingen på järnväg eller med fördel sjövägen.
 • Vänersjöfarten redovisar sedan några år tillbaka sjunkande volymer.
 • Hamnen i Vänersborg anlöptes under ett år av 24 båtar med last.
 • För två år sedan kom utredningen som ger slussarna i Trollhätte kanal en teknisk livslängd fram till 2030 – därefter måste antingen nya slussar finnas eller Vänersjöfarten upphöra.
 • I den nationella trafikplanen som kom förra veckan nämns Trollhätte kanal på två ställen på varsin ”halv rad”, utredningar ska göras.
 • Göteborg vill med en ny och lägre bro ersätta Göta Älv bron, ett ”trafikhinder” med stor negativ påverkan på Vänersjöfarten.
 • Om den nya hamnen byggs, skall på marken där den gamla centralt belägna hamnen finns idag, planeras för ett stort antal bostäder. Marken är starkt förorenad, marken ligger under översvämningsnivån.

Vänsterpartiets representant i nämnden, James Bucci, var ensam om att yrka återremiss. När hans yrkande föll, röstade han för ”avslag”. Läser man vad Bucci skriver så förstår man att det handlar om ”nej, inte nu” och ”nej, inte än”.

Här hans återremissyrkande:

Ärende 13 – Hamn Vargön 

Jag yrkar på återremiss med motivering att ärendet kompletteras

 • med underlag som klargör vilka belopp ägaren till Vargön Alloys AB är villig att medfinansiera en hamn i Vargön med
 • med underlag som klargör vilken godsmängd Vargön Alloys AB avser att transportera via Vänersjöfarten till och från sin anläggning under de nästkommande åren
 • med underlag som klargör vilken godsmängd Vattenfall avser att transportera via Vänersjöfarten till och från sin anläggning under de nästkommande åren
 • med underlag som klargör vilken godsmängd Re:Newcell avser att transportera via Vänersjöfarten till och från sin blivande anläggning under de nästkommande åren
 • med underlag som bättre redovisar vilken godsmängd och antal fartygsanlöp som har hanterats av Vänersborgs hamn de senaste tio åren samt vad som är prognosen för de nästkommande åren
 • med underlag som redovisar om blivande muddringsmassor kommer att innehålla miljöfarliga ämnen

Ärendet går nu vidare från samhällsbyggnadsnämnden via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. James Buccis yrkande var resultatet av partigruppens överläggningar några dagar innan nämndens sammanträde. Därför är det sannolikt att vi kommer att fortsätta att ställa frågor.

Vi brukar ställa frågor i Vänersborg där man börjar utveckla en vana att ta snabba beslut som gäller stora objekt. Det är ju inte så förvånande att kommunens långfristiga lån ligger idag på över 200 Mkr. 2006 stod på samma rad siffran ”noll”. Men då fanns inte heller någon Arena i Vänersborg.

Kategorier
Arkiv