Vänsterpartiets motion ”är i tiden”

Vänsterpartiet bryr sig och vill ge liv åt kommunens vision och våra inriktningsmål. Kommunens information till invånarna är en förutsättning för en fungerande dialog. Vid senaste kommunfullmäktige lämnade partiet in en motion med rubriken ”Bättre information till allmänheten om kommunstyrelsens arbete”.

Idag kom kallelsen till nästa kommunstyrelse. Ärendelistan omfattar 28 punkter varav endast tre är frågor som vandrar vidare uppåt till ett beslut i kommunfullmäktige. Allt annat avgörs och stannar i kommunstyrelsen. Vår motion borde få gehör tvärs genom alla partier, eller?

Vad är det som avgörs i kommunstyrelsen? Ta en titt på listan som visar vilka frågor som är aktuella nästa vecka onsdag.

Och vilka tre ärenden går vidare till fullmäktiges februarimöte? Förresten, februari? Det är mycket sannolikt att ordföranden ställer in februarimötet med hänvisning till att det endast föreligger ett fåtal ärenden som kan skjutas till sammanträdet i mars.  

Det första ärendet kommer från ”Personal- och förhandlingsutskottet” som efter en omröstning med tre röster mot två föreslår några förändringar i nämndorganisationen inför nästa mandatperiod, alltså med start i januari 2015. Det handlar om följande:

Fritidsfrågor som hittills har legat under Barn- och ungdomsnämnden förs över till Kulturnämnden som då kommer att heta ”Kultur- och fritidsnämnden”.  {Förvaltningen av fritidsfastigheter har redan 2013 förts över till Samhällsbyggnadsnämnden.) Som en konsekvens av förslaget minskas antalet ledamöter och ersättare i Barn- och ungdomsnämnden från vardera 13 till 11. Kulturnämnden hade 7 ledamöter och 7 ersättare, den nya Kultur- och fritidsnämnden får vardera 9.

Vad gällde omröstningen i PFU? Jo, (M) hade föreslagit att Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle föras ihop till ”Miljö- och byggnadsnämnden”. Förslaget föll redan i utskottet, kommer troligen att förlora även i kommunstyrelsen och kommer absolut inte att samla en majoritet i kommunfullmäktige, varken i februari eller i mars.

Det andra ärendet är en motion från Vänsterpartiets James Bucci. Motionen är från januari 2011 och avsåg att ”kommuninvånarna via sina datorer skall få tillgång till Vänersborgs kommuns diarium”. Tre år senare föreligger en utmärkt utredning som belyser det mesta som det gäller att tänka på innan också Vänersborg gör som så många andra kommuner redan gör sedan en längre tid tillbaka. Utredningen är positiv och ger klartecken. MEN det finns ett mindre problem, kommunens system för ärendehantering är åldersdigert, skall skrotas inom en snar framtid och en upphandling av ett nytt system är förestående.

Och därför är förslaget nu efter tre års överväganden ”AVSLAG på motionen”. Visst kan det bli tokigt emellanåt?! Omröstningen i kommunstyrelsens arbetsutskott slutade 1:1 (M 1 och V 1). S och C avstod i utskottet, FP-ledamoten och inte heller ersättaren från KD fanns på plats. Eftersom utslagsrösten denna mandatperiod ligger hos ordföranden från M, så är det ”just nu” avslag som gäller. Hur det ser ut efter kommunstyrelsen nästa vecka återstår att se. Och så kommer motionen till fullmäktige, när det nu blir.

Det tredje ärendet gäller ett bemyndigande för Samhällsbyggnadsnämnden att fastställa ”Taxa för viloplats vid djurkyrkogård för smådjur”. Av handlingen framgår att jordfästningen endast skall ske under tiden april-november vilket ger tillhanda att även detta ärende kan vänta till fullmäktiges sammanträde i mars.

Med andra ord: Inget fullmäktige i februari, full fokus på kommunstyrelsen.

Tid över att engagera sig i valrörelsen inför valet till Europarlamentet. Tid över att förbereda ett bra program för 8 mars.

Kategorier
Arkiv