Vänsterpartiet begär debatt om de ökande klyftorna

Vänsterpartiet har idag lämnat in en begäran i riksdagen om en aktuell debatt med anledning av OECD:s rapport om ökande klyftor. Begäran lyder:

Stockholm 2013-05-16

Begäran om aktuell debatt

Med anledning av den ökande ojämlikheten

OECD presenterade den 15 maj en rapport om inkomstskillnader och relativ fattigdom i de 34 medlemsländerna. OECD definierar relativ fattigdom som den andel av hushållen som har en disponibel inkomst som är lägre än 50 procent av landets medianinkomst. I rapporten framgår det att den relativa fattigdomen mer än fördubblats i Sverige mellan åren 1995 och 2010.

Någon motsvarande förändring har inte skett i något annat OECD-land. Den relativa fattigdomen har ökat särskilt mycket sedan 2006. Denna utveckling bör, enligt Vänsterpartiets mening, ses som en direkt och medveten följd av regeringens ekonomiska politik.

Regeringens skattesänkningar har främst gått till de rikaste, samtidigt som man genomfört dramatiska försämringar av bl.a. a-kassan och sjukförsäkringen. De direkta effekterna av nedskärningspolitiken är att många individer drabbas hårt, såväl ekonomiskt som socialt.

Mycket tyder också på att stora ekonomiska klyftor kan vara negativa för den allmänna ekonomiska utvecklingen. Stora ekonomiska klyftor brukar leda till minskad social rörlighet, vilket kan antas minska den ekonomiska tillväxten. Den ökande ojämlikheten tenderar också att minska samhörigheten och tilliten bland medborgarna, vilket leder till ökade sociala problem och till att förtroendet för samhälleliga institutioner undergrävs. På sikt leder de ökade klyftorna till nya sociala, idémässiga och ekonomiska strukturer som undergräver medborgarnas vilja och förmåga att agera solidariskt.

Mot bakgrund av de nya uppgifter som genom OECD-rapporten framkommit om den dramatiskt ökade ojämlikheten och eftersom denna fråga inte kommer att hanteras av riksdagen på annat sätt, begär Vänsterpartiet att en aktuell debatt ska hållas i riksdagen. Detta för att riksdagen ska ges möjlighet att diskutera de hastigt ökande klyftorna och för att riksdagen ska få besked om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att öka jämlikheten.

Hans Linde, gruppledare för Vänsterpartiet

Kategorier
Arkiv