Något att bita i

I mitten av veckan sammanträder kommunstyrelsen. Nuförtiden är det högst ett sammanträde per månad, men i gengäld är föredragningslistan diger och underlag för inläsning i tuffaste laget.

Störst uppmärksamhet riktar Vänsterpartiets ledamöter mot fyra ärenden:

3. Det återremitterade ärendet med exploateringen av grönområdet vid Kindblomsvägen återkommer nu till kommunfullmäktige – den frågan återkommer vi till.

7. Beslut om anvisningar budget 2014 – den frågan ägnade vi en hel afton i förra veckan, men även här återkommer vi senare.

18. Flygplatsbolagets ansökan – en fråga av mycket stor betydelse för Vänersborg och absolut värd en egen betraktelse senare

Idag några tankar kring ärende 5. Socialnämndens ansökan om att kunna tillgodoräkna sig ett statligt bidrag.

Socialnämnden behandlade i december frågan om ”Ansökan om utökad budgetram med riktat statsbidrag för stärkt stöd och skydd för barn och unga”. Väl medveten om att liknande framställningar ”om pengar” till punkt och prick måste vara fulländade för att ”gå hem” hos kommunledningen, skickades ärendet tillbaka till förvaltningen för finputsning. I januari ställde sig samtliga 13 ledamöter från samtliga partier bakom denna ansökan.

När kommunstyrelsen på onsdag skall formulera ett beslutsförslag för kommunfullmäktige 20 mars, är utgångspunkten ett ”nej” från kommunstyrelsens arbetsutskott som i sin tur stödjer sig på ett ”nej” från kommunens ekonomistab.

Bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare finns nio politiker som också är med i socialnämnden. ”Att sitta på två stolar” är en gängse företeelse i kommunalpolitiken. Att komma fram till två olika slutsatser beroende på vilken stol man sitter på brukar ha en och samma förklaring, igen och igen. I facknämnden representerar man denna speciella nämnds intressen, i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige gäller det att ta ställning utifrån ett helhetsperspektiv.

Vänsterpartiets lokalförening har talat om denna problematik – och vi har kommit fram till att denna förklaring endast i något undantagsfall kan komma till användning, till exempel om det har framkommit viktig och ny information i ärendet mellan den första behandlingen i nämnden och den senare behandlingen i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Men tumregeln är att våra ledamöter skall ha ”läst på” innan det första ställningstagandet.

Vi har läst på i det aktuella ärendet. Utgångspunkten är en proposition från regeringen 2012/13:10 ”Stärkt stöd och skydd för barn och unga”. Den propositionen landade i riksdagens socialutskott som tog ställning i sitt betänkande 2012/13:SoU4 med samma titel som propositionen. Riksdagens kammare följde utskottets beslutsförslag. Parallellt hanterade regeringen och riksdagen frågan om statens budget för 2013. Det gällde dels utgiftsområdet 9 ”Hälsovård, sjukvård och social omsorg” i budgetpropositionen 2012/13:1, dels riksdagens socialutskottets betänkande 2012/13:1.

Och för att ytterligare underlätta ”att hitta rätt” kommer här de avgörande citaten: Regeringen anser att förslaget som innebär att en särskilt utsedd socialsekreterare ska besöka barn eller unga som placerats i ett annat enskilt hem än det egna är en ambitionshöjning i förhållande till i dag. Regeringens förslag skiljer sig dock från utredningens förslag eftersom det inte anger ett minsta antal besök per år. Detta eftersom det av gällande regler redan följer att nämnden ska följa vården genom regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas samt ha enskilda samtal med barnet eller den unge. Däremot finns inga krav på att utse en särskilt namngiven socialsekreterare för varje barn och ungdom som ansvarar för kontakterna med barnet eller den unge. Kostnaderna för detta är förhållandevis låga i förhållande till de som utredningen beräknat. Uppgiften om en särskild utsedd socialsekreterare kräver i sig inte fler socialsekreterare än vad som behövs i dag för att följa vården. Däremot kräver uppgiften uppföljning, struktur och systematik, dvs. uppgifter av administrativ karaktär. Med utgångspunkt från övriga kostnadsberäkningar av liknande art anser regeringen att förslaget ska finansieras. [Prop. 2012/13:10, sid 124]

Sammanfattning: Regeringen anser att kommunerna ska kompenseras med 65 000 000 kronor för nya åtaganden och ambitionshöjningar från och med den 1 januari 2013 och tills vidare. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2013 att från den 1 januari 2013 föra över 65 000 000 kronor från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. till utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.” [Prop. 2012/13:10, sid 125]

Regeringens satsning för att bl.a. stärka skyddet för barn och ungdomar inom den sociala barn- och ungdoms-vården fortsätter. För 2013 innebär det att detta anslag ytterligare ökas med 60 miljoner kronor. Den 14 juni 2012 fattade regeringen beslut om en lagrådsremiss om stärkt stöd och skydd för barn och unga. Förslagen i lagrådsremissen innebär ett förtydligat ansvar för kommunerna och därmed bör det generella stödet till kommunsektorn i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen höjas.” [Prop. 2012/13:1, sid 267]

Vi kan återkomma efter kommunstyrelsens möte på onsdag och berätta hur det gick. Varje politiker borde väl känna det som en utmaning att vara med om beslut som möts av förståelse från våra medborgare. 

Kategorier
Arkiv