Medborgarförslag – del 3

Efter den grundläggande informationen om medborgarförslag beskrev vi också hur exakt lagtexten blev när ”medborgarförslag” infogades i kommunallagen.

Efter några års erfarenheter från kommuner och landsting som använder sig av möjligheten att låta sina medborgare komma till tals med egna förslag, kom en rad viktiga förändringar. Alla samlades under rubriken ”Förenklad hantering av medborgarförslag”. Först kom regeringens proposition, därefter behandlingen i konstitutionsutskottet och så beslutet i riksdagen. Det var klara besked från riksdagen, det fanns inga protester.

2007 hade Svenska Kommunförbundet blivit Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I cirkulär 2007:42 beskrevs lagförändringarna. Det är talande rubriker:

Beslutanderätten får överlåtas till styrelse eller nämnd

Handläggningen i styrelse och nämnder

Delegeringsförbud

Närvarorätt i nämnd

Beredningsfrister

Information från nämnd till fullmäktige

Behövs ändringar i fullmäktiges arbetsordning eller i reglementen för nämnderna?

Svaret på den sista frågan är ”ja, det behövs”. Och om nu allt går som det ska så betyder det att kommunkansliet arbetar med texterna som sedan skall godkännas och fattas beslut om av kommunfullmäktige.

När det är klart (mars 2013?) kommer kommunen att informera att ”medborgarförslag” kan skrivas, vad som finns att beakta och vad som sker med inlämnade förslag. Då kan vi på vår hemsida skriva ”del 4” i serien ”medborgarförslag”.

Som avslutning en länk till – 2007 kom ett Faktablad som fortfarande är aktuell.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv