Vilka frågor väntar under hösten?

Vid Vänsterpartiets medlemsmöte diskuterades i veckan vilka frågor som förväntas bli aktuella under hösten och vilka av dessa frågor vårt parti bör prioritera.  Här en kort sammanfattning som dock inte skall läsas som en rangordnad lista.

Skolfrågor: Kommunfullmäktiges beslut från juni måste nu hanteras av barn- och ungdomsnämnden. Det är beklagligt att presidiet inte ville hitta någon väg att snabba på processen. Vänsterpartiets medlemmar uttrycker stor oro över hur lite som görs för att angripa orsakerna till klena resultat i våra grundskolor. Vi undrar varför avståndet mellan förvaltningsledningen och skolornas verksamhet tycks fortsätta öka.

Ursand: Bert Karlsson vill inte acceptera beslutet som kommunstyrelsen tog i våras. Vi måste räkna med att planfrågan för Ursand på nytt sätts på dagordningen.

Sanden: Vi hör med förvåning uttalanden från kommunledningen som antyder nonchalans gentemot alla rapporter som visar på översvämningsrisken för området.

Detaljplaner: Vänsterpartiet kommer att begära en redovisning över kommunens detaljplaner för bostadsbyggandet. Vi behöver veta vad som är klart, varför det ändå inte byggs och vilken befolkningsutveckling vi kan förvänta oss.

Resecentrum: Kommunen bidrog med 15 mkr med motiveringen att ombyggnaden av Resecentrum måste vara klar till december 2012. Vi ser inte riktigt hur det ska hinnas med i tid.

Arenan och Bandy-VM: Kommunen har ställt sig bakom IFK Vänersborg när föreningen ansökte om att anordna Bandy-VM 2013. Nu står det klart att anläggningen inte är i det skick som man hade räknat med. Vad betyder det för kommunen?

Särskilt boende: Kommunen löper risk att bötfällas eftersom det saknas platser för särskilt boende. När någon har fått en ansökan enligt LSS beviljad, måste kommunen inom rimlig tid anvisa ett lämpligt boende.

Wargön: Utvecklas projektet som skall ge nytt liv på det gamla Holmen-området så som förhoppningarna var i våras?

Tvåstadssamarbete: Det finns på de flesta områden mycket att vinna om samarbetet med grannkommunen Trollhättan fungerar bra. Visserligen sker mycket i Fyrbodal där 14 kommuner samverkar, men samförstånd med Trollhättan betyder utan tvekan mer.

Visionen: Vänersborg vill under ett år arbeta med att ta fram en ny vision för hela kommunen.  Vänsterpartiet anser att beslutet i december 2013 skall präglas av ”realistiska” målsättningar. Floskler och skönmåleriet skall inte få plats i visionen lika lite som målsättningar som formuleras i stil med ”Vänersborg skall vara bäst”.

Det politiska arbetet: Det dröjer onödigt länge med arbetet kring kommunens demokratiberedning. Sedan snart två år finns ett antal förslag för förändring i kommunfullmäktiges arbetsordning utan att motionerna förs upp till ett beslut.

Det politiska läget: Vilka slutsatser drar kommunledningen av fullmäktiges beslut i två viktiga frågor: ”framtidens skola” och ”budget 2013”. Kan den borgerliga minoriteten fortsätta såsom om ingenting har hänt i två omröstningar som gick emot kommunledningen?

 

Kategorier
Arkiv