Inte tala om Arenan!

Hur ofta ska vi höra detta? Tänk om det vore så enkelt. Ett problem finns, ett stort problem – men se där, talar du inte om problemet så kanske det inte finns. Eller?

Så låt oss tala om något annat. Som inte alls har att göra med Arenan. 

Kommunstyrelsen skall formulera ett beslutsförslag i ett ärende som kommunfullmäktige skall fatta beslut om vid årets första sammanträde som är den 1 februari.  ”Kulturnämndens begäran om att få besluta om den utökade budgetramen 2012.”

Det låter väl rimligt – en nämnd skall väl ha rätt att bestämma hur nämndens pengar skall användas. Både ja och nej.

Kulturnämnden som alla andra nämnder har del av den ekonomiska processen som upprepas år efter år. Man tittar tillbaka hur verksamheten ”gick runt” året innan, man ser efter om målen uppnåddes eller ej, om det saknas resurser, om något skall omfördelas. Därtill lägger man en prognos hur det innevarande året ser ut att utvecklas. Med detta underlag på bordet förs ett samtal med kommunens budgetberedning. Resultatet av överläggningar blir ett förslag till kommunfullmäktige hur nämndens budget skall se ut nästkommande år.

Årets budget för kulturnämnden fastställdes med formuleringen: ”I övrigt fastställs kulturnämndens budgetram 2012 i enlighet med anvisningarna till totalt 23 371 Tkr.” 

Vad syftar ”i övrigt” på? Jo, följande: ”Kulturnämndens budgetram för 2012 utökas med 500 Tkr till återgång mot tidigare nivå för föreningsstöd.”

Varför föreslog budgetberedningen denna förstärkning, varför fastnade den i övrigt mycket ”snåla” fullmäktigeförsamlingen för just denna utökning?

Vi tror att det var så här: Dels har kommunen uttalade visioner och höga målsättningar, dels finns det skäl för ett dåligt samvete. Kommunen ”vill” så mycket men kan inte leva upp till sina egna mål. Kommunens medborgare ser detta, kritiken mot kommunen är tydlig och hörs ända in i fullmäktigesalen.

Läs följande mål och tankar som styr kulturnämnden: ” Nämndens övergripande mål för kulturen är att: I Vänersborgs kommun ska alla ha lika möjligheter att utöva sina demokratiska fri- och rättigheter och uppleva sin livsmiljö som attraktiv, meningsfull och utvecklande. Detta beskriver på vilket sätt nämnden valt att förhålla sig till den kommunövergripande visionen. I denna vision står bland annat att läsa: En livaktig kultur- och fritidsverksamhet gör kommunen attraktiv för såväl företagande som boende och besökare.”

Och vidare: ”En livaktig kulturverksamhet gör kommunen attraktiv för såväl företagande som boende och besökare. På sportcentrum, teatern, …… Fler unga ges förutsättningar att engageras i föreningslivet. I Vänersborgs kommun ska alla ha möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och uppleva sin livsmiljö attraktiv, meningsfull och utvecklande.”

När detta är sagt, fann kommunfullmäktige för gott att besluta: ”Kulturnämndens budgetram för 2012 utökas med 500 Tkr till återgång mot tidigare nivå för föreningsstöd.”

Kom inte och säg att Vänsterpartiets ledamöter saknar förståelse för nämndens önskemål. Vi begriper mycket väl att biblioteksverksamheten är pressad över gränsen. Vi vet om försämringar i bibliotekets utbud, vi vet om inköpsstopp, vi vet om hotet att begränsa öppettider och skära ner prenumerationer och avstå från behövliga inköp. Vi vet detta – och kommunfullmäktige visste om detta när ovanstående tilläggsbeslut klubbades i juni 2011.

Nej, kulturnämndens problem kastar strålkastarljus på problem som hopar sig i Vänersborgs kommun. Kommunen saknar pengar i kassan, kommunen kan inte leva upp till sin vision och sina mål. Men då hjälper det inte att i paniken dölja ett hål genom att gröpa ur ett annat. Spela med öppna kort, säg hur läget är. Men väck inte förhoppningar bland människor som är aktiva i det kulturella föreningslivet – för att i nästa steg grusa tron att kommunen har insett att föreningslivet måste stödjas för att överleva.

Det saknas pengar i kommunens kassa. Men vi ska inte tala om Arenan!

Kategorier
Arkiv