Uncategorized

Bandy-VM i Vänersborg 2013?

Den frågan avgörs inte i Vänersborg, den frågan avgörs inte av kommunstyrelsen. Av tidningsreferaten och mediebevakning innan beslutet fick man intrycket att det ankom på kommunen att bestämma. Vänsterpartiet deltog i överläggningarna. Vi yrkade inte bifall till förslaget. Vi ställde en mängd frågor. Vi yrkade inte heller bifall till Miljöpartiets avslagsyrkande. Allt detta framgår av vår reservation.

Reservation

Kommunstyrelsen        2011-11-30  Ärende 15

Fråga om Bandy-VM i Vänersborg 2013 (Dnr 2011/462)

 • Vänersborg avgör inte om Bandy-VM spelas i Sverige 2013.
 • Vänersborgs kommunstyrelse avgör inte om Bandy-VM spelas i Vänersborg 2013.

Kommunstyrelsen besvarar en framställning från IFK Vänersborg om att få stöd i sin ansökan hos Svenska Bandyförbundet att få utöva det lokala arrangörskapet vid ett eventuellt Bandy-VM i Sverige 2013.

Klubbledningen för IFK Vänersborg har tidigare samtalat med kommunledningen. Därefter har kommunstyrelsens ordförande och styrelsens 1:e vice ordförande skrivit till Svenska Bandyförbundet.

Den korta texten innehåller ett klart ställningstagande:

Vår stolthet, IFK Vänersborg, ser mycket positivt på att vara arrangör av detta VM. Vi i Vänersborgs kommun ser också mycket positivt på att arrangemanget förläggs just i bandy-staden Vänersborg. Med gemensamma krafter kommer Bandy VM 2013 att genomföras med bra kvalitet.

Inför kommunstyrelsens sammanträde blev styrelsens ordförande ännu tydligare, så att den lokala gratistidningen Vänersborgaren i förväg skrev om kommunstyrelsens positiva beslut under rubriken Pengastöd till bandy-VM.

IFK-ordförande Stig Bertilsson och klubbchef Roland Olin ville nog vara på den säkra sidan och bad om att få informera hela kommunstyrelsen. Föredragningen var det inget fel på, Stig Bertilsson har vanan inne att marknadsföra IFK:s intressen, önskemål och behov gentemot kommunledningen. Föredragningen följde mycket väl det PM som samtidigt kunde begrundas av kommunstyrelsens ledamöter, ett antal sidor som delades ut och samlades in igen efter föredragningen.

Utan tvekan berördes de flesta punkter som vakna ledamöter i kommunstyrelsen ville se belysta. Stig Bertilsson undvek inte någon fråga. Därmed inte sagt att frågorna besvarades.

Vänsterpartiets ledamöter vill sammanfatta samtalet med och informationen från IFK Vänersborg och även den långa diskussionen som följde senare på dagen i kommunstyrelsen på följande sätt:

Matcher, spelplatser, publik:

 • Finland skulle haft VM 2010 men backade ur, Norge 2013 men backade också ur – förklaringen: man bedömde att man inte kunde åtaga sig organisationen.
 • Vi vet idag inte om VM endast gäller A-gruppen eller om Sverige arrangerar även VM för B- och eventuellt en C-grupp. Spelas de lägre grupperna i annat land, ingår en sanktionsavgift på 1,5 mkr i arrangörernas kalkyl. Spelas dessa matcher också i Sverige, faller sanktionsavgiften bort.
 • Västerås genomförde ett VM 2004 med viss vinst, då gällde det endast A-gruppen.
 • Klubbarna Västerås SK och Tillberga BK arrangerade VM på nytt – det slutade med en brakförlust. Då gällde det även lägre grupper – konceptet innebar även spel på annan ort såsom Eskilstuna, Uppsala, Stockholm och Solna, vid sidan om ABB-hallen förlitade man sig i Västerås även på en utomhusarena intill hallen.
 • Avståndet från Vänersborg till Göteborg eller Oslo är inte avskräckande.
 • Arena Vänersborg har en publikkapacitet på strax över 3 000 platser. För två, tre eller i bästa fall fyra matcher måste man räkna med att antalet intresserade (som också är villiga att betala ”spetspriser”) är mycket större än antalet biljetter som står till förfogande. Samtidigt behövs det nog ett erbjudande om något tilltugg för att alla gratisbiljetter ska gå åt vid relativt många matcher som inte lockar alls. Att vi inte överdriver framkom av publikkalkylen vi fick titta på innan vi lämnade tillbaka handlingarna.

Arena Vänersborg:

 • För en vecka sedan blev fyra besiktningsprotokoll för Arena Vänersborg offentliga. Där redovisas en mängd anmärkningar av mycket varierande art. Vi tror oss ha anledning att kunna förutsätta att IFK Vänersborg, om inte omgående så dock i god tid innan ett eventuellt VM, kräver att felen är åtgärdade. Vi har ingen aning idag i vilken utsträckning dessa kostnader måste bäras av kommunens budget.
 • För närvarande genomförs inga som helst större arrangemang i Arena Vänersborg. Det är endast vid enstaka bandymatcher som Arena Vänersborg ser någon större publik. Anledningen är kravet på tre större ändringar och investeringar i miljonklassen som måste beviljas, genomföras och betalas innan andra större publika arrangemang åter kan bli aktuella.
 • Det saknas således rutin och erfarenhet från andra arrangemang innan ett eventuellt VM.

Kommunen och IFK Vänersborg:

 • Kommunen lämnar redan idag mycket stöd till IFK Vänersborg i olika former.
 • Ändå finns icke uppklarade ”handslag” som har som innehåll krav från IFK på ytterligare prestationer från kommunens sida.
 • IFK Vänersborg arbetar hårt med sin ekonomi – kommunens intresse förklaras av att kommunen har åtagit sig borgensförbindelse för IFK Vänersborg.
 • Idag talas det om en hyresskuld från IFK Vänersborg till kommunen, summan gick inte att bekräfta men lär ligga kring 400 000 kronor.

Är kommunen schysst mot alla föreningar?

 • Det samlas ett otal framställningar på hög från många av kommunens klubbor om att deras verksamhet behöver något mer stöd eller uppmärksamhet för att kunna erbjuda korrekta sportsliga anläggningar och acceptabla förhållanden i duschar och omklädningsrum.
 • Orden rättvisa och lika behandling borde beaktas bättre i dessa sammanhang.

Marknadsvärdet

 • Det är korrekt att alla lokala tidningar i hela Sverige säkerligen har med matchresultat och tabeller under pågående VM, det är dock långt ifrån fallet att det alltid nämns spelorten.
 • Bandy-VM, även vid en blå-gul framgång, har aldrig den största rubriken, nämns inte på sportbilagornas första två, tre sidor.
 • 2,4 miljoner tittare totalt på sex TV-sända matcher noterades senast. Då sände Sveriges Television.
 • Vad är det för extra marknadsvärde att få veta att det spelas Bandy-VM i Vänersborg? Finns det någon som inte vet att det byggdes en Arena i Vänersborg?

Vad händer om IFK Vänersborg går back?

 • Svaret finns redan svart på vitt framme: Man kan inte tala om Vår stolthet, IFK Vänersborg och senare göra sig oanträffbar om IFK Vänersborg har kalkylerat fel.
 • Har vi lärt oss något i Vänersborg sedan 2007 och det som hände därefter, så är det väl att ”låta bli” att utfärda löften. Kommunstyrelsens beslut tenderar till att undvika skriftliga löften.
 • Vore det inte bättre att överhuvudtaget undvika att det återigen kan uppstå en situation där vi i efterhand behöver söka skyldiga? Kommunen säger sig inte veta vem som bär skuld för det senaste missödet som anknyter till Bandy och Arena Vänersborg.

Vilka är viktiga frågor för Vänersborg?

 • I Vänersborg och i hela vår region följer vi med största oro kampen om SAAB:s överlevnad. Den frågan överskuggar allt annat och är av stor betydelse för många invånare och för kommunen. I detta sammanhang känns det nästan som att ett kommunalt stöd för ett Bandy-VM måste betraktas som en kopia av ”bröd och skådespel åt folket” i en annan tid och på en annan plats.

Ordförandens förslag ändrades efter ett flertal invändningar från olika ledamöter. Till slut fanns bifallsyrkanden till det nya förslaget och ett avslagsyrkande som fördes fram av två ledamöter från Miljöpartiet som också anmälde reservation till förmån för avslagsyrkandet. Någon rösträkning förekom inte. Med vår reservation uttrycker vi varför vi valde att inte yrka bifall till beslutsförslaget.

James Bucci                         Åsa Olin                             Lutz Rininsland

Vänsterpartiet                     2012-12-02

Kopiera länk