Vår reservation – budget 2012

På kommunens hemsida finns länkar till Mål- och resursplanen 2012 (=budget), det finns även en kortversion. Vårt budgetförslag presenterades av Stefan Kärvling på sin blogg. Stefan lämnade också två egna referat från fullmäktigedebatten. Den lokala tidningen berättade i en artikel om budgetbeslutet. Hela beslutet finns på kommunens hemsida nu när protokollet är justerat (tisdag 28 juni). Där finns också med nedanstående reservation från Vänsterpartiet – ingen reservation har skrivits av något annat parti.

Reservation

Kommunfullmäktige 2011-06-22

Ärende 17

Beslut om mål och resursplan 2012-2014 (Dnr KS 2011/11)

Man kan uppfatta Vänersborg och kommunens politiska och ekonomiska situation på olika sätt – det blev hur tydligt som helst när kommunfullmäktige skulle sätta streck för en lång och seg budgetprocess.

Vänsterpartiet hade följande utgångspunkter:

  • Nio partier finns i fullmäktige, då är det rimligt att det finns olika förslag.
  • Är det flera förslag bör dessa inte bara bestå av siffror utan det behövs utförliga kommentarer som kan underlätta att förstå varandra och leda fram till en kompromiss.
  • Vänsterpartiet kommer i slutändan inte finnas med vid en kompromisslösning eftersom vi uppfattar kommunens situation på klart annorlunda sätt.

Vi lämnade som första och enda parti till kommunstyrelsens beredande beslutsomgång ett förslag som var längre än en futtig sida. Av samma anledning lämnade vi inför kommunfullmäktiges sammanträde ett modifierat förslag, där vi beskrev bakgrunden till vårt utökade yrkande och där vi redovisade vår uppfattning nämnd för nämnd och avslutade med en summering i form av en tabell.

Dessa underlag ingår i protokollet och vi behöver därför inte upprepa våra yrkanden punkt för punkt.

Det viktigaste är ju ändå att vi uppfattar kommunens situation på ett annat sätt:

  • Flera års minskade anslag till flera av kommunens kärnverksamheter har lett Vänersborg till en gräns – vi har fjärmat oss från möjligheten att erbjuda god servicenivå, det är inte ens sannolikt att vi i alla avseenden kan tala om en acceptabel nivå.
  • Vänersborg bedriver fortfarande en politik där flera aspekter av kommunens vision tar från oss resurser som behövs för sådana uppgifter som kommunen enligt lagen är skyldig att bedriva. Kommunens ambition borde vara att kärnverksamheternas resultat får medborgarnas godkännande.
  • De sista årens snålhet i anslagen till skolan och omsorgen har lett till mängder av omställningar i den befintliga organisationen. Tid, ork och resurser togs från våra verksamheter genom upprepade krav till anpassning på minskade ramar. ”Produktiviteten” blev lidande vilket ledde till mycket frustration. I år har samtliga fackliga organisationer underkänt kommunens budgetförslag.

Den borgerliga grupperingen och Socialdemokraterna kom överens om ett förslag. Alltid allting som förut – fast lite tvärtom. Man hade ju bytt stol med varandra.

Någon i den socialdemokratiska gruppen måste då ha upptäckt att det kunde bli svårt att hävda en oppositionsroll om det inte fanns någon skillnad alls.

Så det blev två olika papper till slut, skillnaden syns knappast, formuleringarna på de flesta punkter är likalydande. Men skillnaden var tillräcklig som en förutsättning för en slutlig votering. Spelet mellan en minoritetsledning och en låtsasopposition kunde ske enligt föreskrivna regler och rutiner.

Vänsterpartiets eget budgetförslag skiljer sig markant från dessa två papper.

Vänsterpartiets utgångspunkt var att inget budgetutfall sedan flera år tillbaka motsvarade det som sades 18 månader tidigare. Vår kvalificerade gissning är att verkligheten kommer ikapp även årets budgetbeslut.

Eftersom ett flertal av våra egna synpunkter inte fick gehör från ett kommunfullmäktige som valde att ställa partiernas olika yrkanden i sin helhet mot varandra, är det vår avsikt att återkomma till enskilda punkter i form av separata motioner.

Med ovanstående reserverar vi oss till förmån för Vänsterpartiets yrkande.

James Bucci – Adam Frändelid – Magnus Kesselmark – Stefan Kärvling – Marianne Ramm – Lutz Rininsland – Emir Terzic – Ann-Christine Wollny

Kategorier
Arkiv