artikel

Reservation i kommunstyrelsen

Lutz2

Tilläggsanslag för nedskrivning av Huvudnässkolans bokförda värde
Jag yrkade avslag på beslutsförslaget
I min reservation önskar jag anföra mina två huvudsakliga skäl till varför jag yrkar avslag.
Reservation
Kommunstyrelsen 2008-12-03
Ärende 18
Tilläggsanslag för nedskrivning av Huvudnässkolans bokförda värde (Dnr KS 2008/555)
Jag yrkade avslag på beslutsförslaget
att bevilja samhällsbyggnadsnämnden … tilläggsanslag i budget 2008 för att finansiera nedskrivningen av Huvudnässkolans bokförda värde…. (och att) finansiering sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag 2008.
I min reservation önskar jag anföra mina två huvudsakliga skäl till varför jag yrkar avslag.
Samhällsbyggnadsnämnden anhöll om nedskrivningen vid sitt sammanträde den 6 november 2008 och följde då ett förslag som förvaltningen hade formulerat en hel månad tidigare. I början av oktober var det känt att Barn- och ungdomsförvaltningen arbetade på ett koncept som skulle säkerställa att Huvudnässkolan från årsskiftet inte längre skulle användas för undervisning.

Ekonomiavdelningen yttrade sig om förslaget – inför behandlingen i kommunstyrelsen – i en handling från den 10 november 2008.

En vecka därefter hanterade Barn- och ungdomsnämnden ett extraärende som inte hade funnits med på kallelsen till den 17 november 2008. Det visade sig nämligen inte möjligt att lämna Huvudnässkolan vid årsskiftet. Såväl A- som B- som C-huset används för viss verksamhet under hela vårterminen 2009. Läser man underlaget så kvarstår frågan: Kan det inte också gälla höstterminen 2009?

Min första invändning gäller alltså att det vid kommunstyrelsens sammanträde i början av december var helt klarlagt att nedskrivningsbeslutet 2008 och finansieringen 2008 gäller en skola som kommer att fortsätta att användas under minst hälften av 2009, om inte än längre.
Besvärande måste också vara att ledningen som under flera månader hanterade Barn- och ungdomsnämndes uppdrag att hitta lösningar för en avveckling inte längre är verksamma i vår kommun efter årsskiftet.
Min andra invändning har samband med en anteckning som gjordes i början av november i samhällsbyggnadsnämnden. Där framkom en önskan om att avvakta med nedskrivningen tills resultatet av ansökan om byggnadsminnesförklaringen av Huvudnässkolan var känd.
Ansökan hade under sommaren 2007 inkommit till Länsstyrelsen som bad kommunen om synpunkter. I skrivelsen finns en mening som jag vill citera i min reservation: ”Länsstyrelsen förutsätter att inga åtgärder, som nedsätter byggnadernas kulturhistoriska värde, företas under handläggningstiden.” Samhällsbyggandsnämnden, Kulturnämnden och Byggnadsnämnden hade lämnat yttranden till Kommunstyrelsen under hösten 2007, som i början av november 2007 efter votering fattade ett majoritetsbeslut som delgavs Länsstyrelsen. Ett år senare, i november 2008, framkom det tydligt att kommunledningen inte hade gjort någon som helst ansträngning att efterlysa vad som hade blivit av i frågan, om Länsstyrelsen delade uppfattningen som kommunstyrelsens majoritet hade.
Själva utredningen var klar i mars 2008 och överlämnades då, om jag uppfattar det korrekt, till kommunen.
Under november har kommunen via sin hemsida börjat samla in synpunkter ”hur man vill använda” marken eller tomten av nuvarande skola i en framtid.
Där framkommer många kloka, många vilda, och många bångstyriga inlägg och förslag som vittnar om att frågorna om Huvudnässkolan, om rivningen av skolan och om den framtida användningen har berört och fortsätter att beröra.
Själv är jag lekman i frågor som gäller byggnader, arkitektur, landskaps-arkitektur och samhällsplanering. Inte desto mindre vill jag engagera mig i frågorna. Just av det skälet har Länsstyrelsens utredning för mig varit av stort värde, har gett mig insikt och förutsättning att se frågorna i ett sammanhang. Jag är övertygad om att kommunen skulle ha gjort sig en förtjänst om man hade haft utredningen med som underlag innan man började samla in synpunkter. Med en enkel notis och en länk på hemsidan kunde detta ha varit möjligt – om man hade velat göra så.
Den som läser utredningen och utredningens slutsatser kan inte bara säga ”klart, skriv ner det bokförda värdet” och vi river skolan.
Med dessa två huvudsakliga skäl motiverar jag varför jag idag ville att kommunstyrelsen skulle avslå beslutsförslaget.
Tyvärr uppfattade jag att jag var ensam om tanken.

Lutz Rininsland 2008-12-03
Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk