artikel

Stefan Kärvlings tal i kommunfullmäktige – tre inlägg

Hela diskussionen om att riva Huvudnässkolan och flytta eleverna startade utifrån ekonomiska utgångspunkter. Det sas att det fanns för många kvadratmeter.

 Den nya skolan

 Hela diskussionen om att riva Huvudnässkolan och flytta eleverna startade utifrån ekonomiska utgångspunkter. Det sas att det fanns för många kvadratmeter. "De berörda skolornas sammanlagda area beräknas vara större än nödvändigt" står det i utredningen. Hur man beräknar detta framgår dock inte. Utifrån vilka mått eller standarder utgår man? Finns det en rekommenderad kvadratmeteryta för en elev? Hur räknar man i så fall ut den? Räknar man med t ex källare? (Det finns dom som säger att man gör det i Vänersborg.) Man kan ju fråga sig i vilka skolor det finns tomma lokaler och salar. Var finns dom? Det är klart att hur stora skolor vi vill bygga åt våra ungdomar, hur många kvadratmeter varje elev ska få, det är en politisk fråga. Och det förstår väl vem som helst att ju fler grupprum och studierum man bygger, för att ta ett exempel, desto bättre förutsättningar för att få en bättre skola. Fast då handlar det förstås om pedagogiska utgångspunkter. För övrigt är den så kallade överflödiga lokalytan beräknad på samtliga grundskolor, medan hela neddragningen av kvadratmeterytan koncentreras till en av stans 7-9-skolor.

 De ekonomiska argumenten är de avgörande för förslaget att riva Huvudnässkolan och bygga en ny skola på Idrottsgatan. Det blir billigast! Man tänker krasst ekonomiskt! De pedagogiska och andra motiv som har framförts, både i utredningen och av kommunalrådet Ljunggren, är inte relevanta. Det ska bli pengar över. Det är tanken. Pengar som sen kan användas till en bandyhall och ett konserthus. Men inte ens det ekonomiska argumentet håller. Det blir inte billigare att bygga en ny skola och riva Huvudnäs.

 Att renovera både Huvudnäs- och Torpaskolan, dvs alt 3 i "utredningen", kostar inte mer än "storskolealternativet", dvs alt 1. Orsaken till kostnadsskillnaderna mellan alternativ 1 och 3 består endast av att man har jämfört olika kvadratmeterytor (9650 jmf med 16 700). Beräkningar från Föräldraföreningarna visar att den nya skolan kommer att kosta 12.497 kr per kvadratmeter medan en renovering av Huvudnäs respektive Torpa kommer att kosta 10.407 kr per kvadratmeter. Man tar helt enkelt och delar kostnad med kvadratmeteryta Det skulle alltså bli billigare per kvadratmeter att behålla Huvudnässkolan. Vill man skulle man vid en renovering kunna anpassa lokalytorna. Då skulle alt 3, dvs att renovera Huvudnäs, bli ännu billigare.

 Ett annat fel i materialet är att det förutsätts att Torpaskolan är i sånt dåligt skick ett den måste totalrenoveras. Efter kontakter med sakkunniga i kommunen är detta fel.

 I underlaget har man inte alls tittat på ev kostnader som kan bli följden av att flera elever inte får plats på den nya skolan utan får gå på Tärnan. Vad innebär detta för Tärnans del? Att det krävs mer pengar för undervisningsmaterial etc är ju självklart, men räcker specialsalarna till, finns det tillräckligt med salar för idrott, bild, slöjd, hem- och konsumentkunskap, musik mm? Vad blir de sociala konsekvenserna? Det här har man helt struntat i att undersöka.

Det tyngsta skälet till att kommunchefens underlag måste anses felaktigt är att kostnaderna för den nya skolan är totalt felaktigt beräknade. Jag ska uppehålla mig lite mer vid detta. En analys av hur det är tänkt att den nya skolan ska se ut visar dessutom en total brist på kunskap om moderna skolor och modern pedagogik från utredarnas sida.

Jag har som utgångspunkt de underlag som lades fram inför Kommunstyrelsen fredagen den 13:e april. Underlaget bestod av tre delar.

Man kan notera att det i underlaget inte ens framgår om vi pratar om en 6-9 eller en 7-9-skola. I den första, Lokalbehovsutredning Torpa, står det: "Skola 1  3-parallellig högstadieskola", "Skola 2  3-parallellig högstadieskola", alltså 18 klasser fördelade på 3 årskurser, alltså en 7-9-skola. I det tredje underlaget: Powerpointpresentation, står det på sid 3, översta bilden, "Torpaskolan görs om till två treparallelliga 6-9-skolor". Två underlag, två bud. Kommunchefen som själv står för det tredje underlaget, där det står 6-9-skola, borde kanske också talat om vilka 6:or som ska gå på den nya skolan. Är det alla 6:or i hela stan, från Öxnered till Granås?

Den nya skolans beräknade elevunderlag stämmer inte med prognoserna. Den nya skolan är ritad för 540 elever. 540 elever. Då kan man dock notera att det första underlaget har utgått från en 7-9-skola och det andra från 6-9!!! Men enligt de prognoser på elevantalet 2009-2010 som finns med i underlaget står det att man räknar med 736 elever, och då räknar man bara åk 7-9. Alltså skolan är ritad för 540 elever. Det finns 736 elever. Skillnaden är alltså 200 elever.

Men ok då. Anta att 200 elever får plats på Tärnan. Eller flyttar till Dalboskolan. Säg att det bara ska gå 540 elever på den nya skolan. Jag vet att det är ett orimligt antagande. Men jag vill ändå å det bestämdaste hävda, att inte ens då, stämmer ritningarna för den nya skolan och därmed inte heller de beräknade kostnaderna.

Låt oss titta närmare på ritningarna. Kom alltså ihåg att arkitekten utgått från 540 elever. I ritningarna för den nya skolan finns det bara 2 NO-salar. 2 st NO-salar! NO består av 3 ämnen och alla kräver specialsalar! I en skola på 540 elever skulle det dock inte räcka ens med 3 NO-salar. Det skulle behövas 6 salar. Det finns inte heller inritad någon teknik-sal. Teknik är ett obligatoriskt ämne. Som jämförelse finns det på Dalboskolan 3 NO-salar och 1 tekniksal på 300 elever. Här finns det 2 NO-salar och ingen tekniksal på 540 elever.

Vidare räknar arkitekten med att det ska finnas 2 hemkunskapssalar. Alldeles för lite utifrån den knäpp på näsan Huvudnäs fick från Skolverket när man försökte teoretisera ämnet. Efter den knäppen torde det stå klart för alla planerare att ett litet antal hemkunskapssalar inte är en möjlig väg att gå. I förslaget finns 1 musiksal och 1 bildsal – fortfarande på 540 elever. Man behöver inte vara någon expert på att förstå ett detta inte kommer att fungera. Det är alldeles för få specialsalar. Det finns inte något ny gymnastiksal inritad. Kanske räknar man med att alla kommer att åka skridskor i den nya bandyhallen på idrottslektionerna? (Ja, det kanske vore ett sätt för IFK att få en större ungdomsverksamhet…)

I materialet nämns ofta begreppet "ny pedagogik". Vissa tänker då, kanske inte helt riktigt, på IT och datorer. I den nya skolan är det inritat 3 datasalar. 3 datasalar för 540 elever. Det ska väl räcka tänker man. Jo, men varje datasal är på 10 kvadratmeter. Inga salar alltså, snarare garderober. I underlaget står det "ny pedagogik i nya moderna lokaler". Låt oss hoppas att man med detta menar ändamålsenliga lokaler som möjliggör en pedagogisk utveckling i riktning mot estetiska lärprocesser, men den didaktiken ställer snarare krav på tillgång till fler specialsalar än färre!

Jag har med några enkla exempel direkt tagna från arkitekten visat att den nya skolan är för liten från början, till och med för 540 elever. Det betyder att kostnaderna är underskattade.

Jag tycker att arkitektens material och som är framlagt av kommunledningen som underlag samtidigt visar den totala brist på kunskap om vad som krävs för den pedagogiska verksamheten.

Jag vill gärna peka på ytterligare några exempel i förslaget som visar på en stor okunnighet från kommunledningen utan att utveckla dem närmare. Det finns bara 1 matsal. Det finns inritat en dans och dramasal (OBS. Aulan.). Det finns inget Dans och drama-ämne i dagens skola. För övrigt har man ritat ett rum till en psykolog. Men det finns inga psykologer på skolorna. Det finns också rum till en datatekniker. Men det finns inga skolor i Vänersborg som har datatekniker.

För övrigt har arkitekten lagt in särskolan, men på skissen framgår det inte var Särskolan ska ha sina salar.

Med andra ord. Ritningarna visar en total brist på verklighetsanknytning. Inte ens 540 elever kommer att kunna få plats på den här skolan.

Sammanfattningsvis. I underlaget har man beräknat kostnaderna mellan alternativen fel av 4 skäl och varje gång till fördel för den nya skolan och till nackdel för en renovering av Huvudnäs.

1. Man har vid en jämförelse mellan kostnaderna för alt 1 och alt 3 jämfört äpplen med päron. Man har jämfört olika ytor räknat i kvadratmeter. Naturligtvis ger det missvisande kostnader. 2. I kostnaderna för alt 3 har man för Torpaskolan räknat med kostnaderna för en totalrenovering. Torpa behöver inte totalrenoveras. 3. Kostnaderna kring den nya skolan underskattas därför att man inte har tagit hänsyn till ev kostnader för Tärnan som ska ta emot elever från Huvudnäs. 4. Den nya skolan är alldeles för liten. Det kommer att behövas fler salar, dvs en större skola. Det ser man redan nu. Skolan kommer då att bli betydligt dyrare.

Slutsatsen av dessa felaktiga och vilseledande uppgifter kan bara vara att kommunledningen vill mörka de verkliga förhållandena för att till varje pris genomdriva sin vilja.

Dela den här sidan:

Kopiera länk